Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Ustalık Belgesi İşletme Dersi Soru Ve Cevapları

Ustalık Belgesi İşletme Dersi Soru Ve Cevapları

Ustalık Belgesi İşletme Dersi Soru Ve Cevapları

Mesleki Eğitim Merkezleri Ustalık Belgesi İşletme Dersi Soruları Ve Cevapları. Ustalık Belgesi Ortak Dersler, İşletme Dersi Sınav Soru Ve Cevapları Örnekleri.

Ustalık Belgesi İşletme Dersi Soruları Ve Cevapları

1. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç, gereç, ham madde, mal, para gibi faktörlerin bir araya getirilerek mal veya hizmet üretmek ve satmak üzere kurulan iktisadi birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakıf B) Dernek
C) İşletme D) Sendika

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından değildir?
A) İşçi haklarını korumak
B) Kâr etmek
C) Faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek
D) Topluma hizmet etmek

3. En az iki gerçek veya tüzel kişinin, ortak ticari bir amacı gerçekleştirmek için sermaye ve emeklerini birleştirerek oluşturdukları işletmelere ne isim verilir?
A) Vakıf B) Sendika
C) İşletme D) Şirket

4. İşletmelerde para, mal, bilgi vb. unsurlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
A) Sermaye B) Kişi
C) Sözleşme D) Ortak amaç

5. Aşağıdaki şirket çeşitlerinden hangisi şahıs şirketlerindendir?
A) Anonim şirket
B) Limitet şirket
C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
D) Kolektif şirket

6. Süresi 1-5 yıl arası olan plan çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa vadeli B) Orta vadeli
C) Uzun vadeli D) Çok uzun vadeli

7. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İş planı zaman içinde yenilenmeli
B) İş planı her zaman işletmeye yön gösterici olmalı
C) İş planı mevcut durumu kontrol etmemeli
D) İş planı hedef ve planlar dokümanı olarak saklanmalı

8. Ücretin aylık ödenmesi aşağıdaki ücret ödeme sistemlerinden hangisinin kapsamındadır?
A) Zaman esasına göre ücret sistemi
B) Parça başı ücret sistemi
C) Primli sistemler
D) Komisyonlar

9. İşveren grubu ile işçileri temsil eden kuruluşun, bir anlaşma yapabilmek amacı ile başta ücret konusunda yaptıkları görüşmeler aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
A) İşin zorluk durumu
B) Performans değerleme
C) Toplu sözleşmeler
D) Piyasa ücret araştırmaları

10. İşletmenin kapasitesini bilip dış pazardaki gelişmelerin işletme üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi çalışması aşağıdaki planlama aşamalarının hangisinin kapsamındadır?
A) Planlama sürecinin örgütlenmesi
B) Durum tespiti
C) Hedeflerin belirlenmesi
D) Mali planın geliştirilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden değildir?
A) Gider pusulası
B) Yazar kasa fişleri
C) Giriş ve yolcu taşıma biletleri
D) Perakende satış fişleri

12. Aşağıdaki defterlerden hangisi 2. sınıf tacirlerin tutacağı defterdir?
A) Yevmiye (günlük) defteri
B) İşletme hesabı defteri
C) Defterikebir (büyük defter)
D) Envanter defteri

13. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı bir ücret ödemesi değildir?
A) Çalışanların sigortalanması
B) Çocuk ve çalışmayan eş yardımı
C) Ücretli mazeret izinleri
D) Yakacak yardımı

14. Kira giderleri aşağıdaki maliyet türlerinden hangisine dâhildir?
A) Değişken maliyetler B) Sabit maliyetler
C) Toplam maliyetler D) Marjinal maliyetler

15. Bir kıymetli evrak üzerindeki alacak hakkının başkasına devredilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Protesto B) İhale
C) Tahsil D) Ciro

16. Yanında işçi çalıştırmaya başlayan işveren aşağıdaki yükümlülüklerden hangisini yerine getirmek zorunda değildir?
A) İş yerini bildirme
B) Muayene belgesi ( vizite kâğıdı) verme
C) Sigortalıyı bildirme
D) Sigortalının ilaçlarını temin etme

17. SGK’ye bağlı bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşinin hastalık sigortasından faydalanabilmesi için en az kaç gün prim ödenmiş olması gerekir?
A) 1 gün B) 30 gün
C) 90 gün D) 365 gün

18. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigortalılık kapsamında değildir?
A) İşveren vekili B) İşveren eşi
C) İş yerindeki aşçılar D) İş yerindeki işçiler

19. Yeni işe başlayan bir bayan ve erkeğin emekli olabilmeleri için en az doldurmaları gereken yaş eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 38-40 B) 48-50 C) 58-60 D) 68-70

20. BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için en az kaç ay sağlık primi ödemesi yapmış olması gerekir?
A) 1 ay B) 4 ay C) 6 ay D) 8 ay

21. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden değildir?
A) Evrensel nitelik taşımak
B) Satıcılarla ilgili olmak
C) Hiç kapanmamak
D) Tam rekabet piyasalarına yakın piyasa olmak

22. Aşağıdaki döviz piyasası ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Döviz piyasaları farklı ulusal paraların birbirine dönüşümünü sağlayan kurumsal yapı niteliğindedirler
B) Döviz piyasasının temel aracı kurumları ticari bankalardır
C) Döviz piyasasında işlemler peşindir. Vadeli işlem yapılmaz
D) Döviz piyasasında döviz arz eden satıcılar, döviz talep eden alıcılar ve aracı kurumlar vardır

23. Menkul kıymetler borsası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir şirketin hisselerinin borsada değerlenmesi o şirketin başarısının en iyi göstergesidir
B) İşletmelerin finans ihtiyaçlarını gidermede önemli bir kaynaktır
C) Ekonomiye kaynak sağlamada etkin bir rol üstlenmişlerdir
D) Mal alım satım işlemlerinde etkin bir rol oynar

24. Diğer devletlerin paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen döviz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Efektif döviz B) Döviz poliçeleri
C) Konvertibl döviz D) Mevduat dövizleri

25. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyetlerinden değildir?
A) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapma
B) Sermaye piyasası araçlarının ihraç yoluyla satışına aracılık etme
C) Kıymetli madenlerin alım satımının yapılmasına aracılık etme
D) Yatırım danışmanlığı için kredi sağlama

26. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Ham madde
B) Döviz piyasası
C) Enerji ve su kaynakları
D) İklim koşulları ve ulaşım

27. Tüketicilerin ihtiyaca konu olan mal veya hizmetleri satın alma isteği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arz B) Talep C) Plan D) Pazar

28. Planlama aşamalarının birinci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön proje aşaması
B) Kesin projenin uygulanması
C) Kesin yatırım projesinin hazırlanması
D) Yatırım yapma fikri

29. Yönetimlerin sevk ve idare işleminde verecekleri emirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yazılı ve sözlü şekilde olabilir
B) Net olmalıdır. Kesinlikle değiştirilmemelidir
C) Açık, eksiksiz, kesin olmalıdır
D) Emirlerin uygulanması takip edilmelidir

30. Aynı emekle daha iyi ve daha çok üretimin sağlanması aşağıdaki organizasyon ilkelerinden hangisinin kapsamındadır?
A) Amaç birliği ilkesi
B) İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
C) Süreklilik ilkesi
D) Yetki ve sorumluluk ilkesi

31. Planlamalar ile sonuçların karşılaştırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim B) Tüketim
C) Pazarlama D) Üretim

32. Bir işletmede yapılacak işin belirlenmiş görevlere bölünmesi ve bu görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için uygun kişilere verilmesi işlemi aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisidir?
A) Planlama
B) Organizasyon
C) Sevk ve idare
D) Koordinasyon ve denetim

33. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın sakıncalarındandır?
A) Planlama ile geleceğe yönelik en doğru kararlar verilebilir
B) Yöneticiler sürekli değişmenin yarattığı fırsat ve tehlikelere hazırlanabilir
C) Zaman ve enerji harcaması gerektirir
D) Planlama süreci firmaya uzun süreli düşünme yeteneği getirir

34. Yeni işe girenlere yapacakları işler, kimlerden emir alacakları, iş yerinin hedefleri gibi konularda bilgi verilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oryantasyon B) Rotasyon
C) Koordinasyon D) Kombinasyon

35. Aşağıdakilerden hangisi malın üzerinde tespit edilen giderlerden değildir?
A) Kırtasiye giderleri
B) İşçilik giderleri
C) Ham madde giderleri
D) Yardımcı madde giderleri

36. Arzın fazla olduğu durumlarda fiyatın oluşumu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Fiyatlar artar
B) Fiyatlar düşer
C) Fiyatlar değişmez
D) Fiyatlar önce düşer sonra değişmez

37. İşletmede kullanılan demirbaşların yıpranma payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ham madde B) İşçilik
C) Amortisman D) Gider

38. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması kaynaklarından dış kaynak değildir?
A) Kütüphaneler
B) Eski müşteriler
C) Devlet İstatistik Enstitüsü Rakamları
D) Meslek Odaları

39. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek, tüketicilerin taleplerini karşılamak için, mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama B) Pazarlama
C) Örgütleme D) İmalat

40. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde ürün girdilerinden değildir?
A) Sermaye B) Mal
C) İş gücü D) Demirbaş

41. İşletmenin ürettiği ürün hakkında tüketicilere bilgi verme, hatırlatma, inandırma ve onların davranışlarını satışa yönlendirme çabaları aşağıdaki pazarlama karması elemanlarından hangisinin kapsamındadır?
A) Fiyat B) Ürün
C) Tutundurma D) Dağıtım

42. Kullanılması mümkün olduğu hâlde kullanılmayan kapasite aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiili kapasite B) Optimum kapasite
C) Zorlanmış kapasite D) Atıl kapasite

43. Pazarlama çalışmalarında odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketici ihtiyaçları B) Pazar
C) Pazarlama araçları D) Üretici istekleri

44. Hedeflere ulaşmak için yerine getirilmesi gereken özel görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vizyon B) Misyon
C) Strateji D) Sinerji

45. Karşılaştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rakip firmalarla yapılır
B) İşletmenin kendi şubeleri arasında yapılır
C) Üretimi az firmalarla yapılır
D) Tedarikçilerle yapılır

46. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama yapmanın faydalarından değildir?
A) Yönetimi sistematik düşünmeye sevk etmek
B) Yetkililer ve yöneticiler arasında iletişimi güçlendirmek
C) Amaçların sonradan belirlenmesini sağlamak
D) Harcamaların daha düzenli şekilde yürütülmesine yardımcı olmak

47. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu artıran etmenlerden biri değildir?
A) Bilgi vermek B) İş tatmini sağlamak
C) Takdir edilmek D) İşleri ertelemek

48. Aşağıdakilerden hangisi kurumdan kaynaklanan zaman kaybına sebep olan bir faktördür?
A) Ön yargılar
B) Görev tanımlarının kötü yapılmış olması
C) Disiplinsizlik
D) Hayır diyememek

49. “Zaman kazandıran ve yaratıcılığı artıran” zaman yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sihirli araç yaklaşımı
B) Savaşçı yaklaşım
C) Kendini toparla yaklaşımı
D) Kendini akıntıya bırak yaklaşımı

50. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisinden kaynaklanan zaman kaybına sebep olan bir faktördür?
A) Otorite yokluğu
B) İletişim bozukluğu
C) Ayrıntıya çok önem verme
D) Personel fazlalığı

51. “Ne istediğini bil ve başarmak için çaba harca.” ifadesi aşağıdaki zaman yaklaşımlarından hangisine aittir?
A) Savaşçı yaklaşım
B) İyileştirme yaklaşımı
C) ABC yaklaşımı
D) Hedef yaklaşımı

52. Aşağıdaki motivasyon artırıcı araçlardan hangisi sosyal araçlardandır?
A) Ücret artışı B) Yaratıcılık
C) Gelişme ve başarı D) Ekonomik ödül

53. “işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum …… almalıdırlar.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Risk B) İş gücü
C) Kapasite D) Sermaye

54. İşverenin ya da işveren meslek kuruluşunun kararı ile iş yerinde çalışmanın durdurulması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grev B) Lokavt
C) Sözleşme D) Fesih

55. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir?
A) Koordinasyon, sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yolu ile sağlanmalıdır
B) Plan yapılıp, politikalar kararlaştırılırken, daha başlangıçta koordinasyon sağlanmalıdır
C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır
D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir

56. “Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koordinasyon B) Organizasyon
C) Araştırma D) Planlama

57. İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içersinde, mevcut iş gücü, ……… ve teknoloji gibi üretim faktörlerini kullanarak üretim miktarının artırılmasıdır.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Makine B) Kapasite
C) Üretim D) Kaynak

58. Bir işletme personel alırken aşağıdaki kaynaklardan hangilerine başvurabilir?
A) İlanla
B) Personelin yakınları ve arkadaşlarına haber göndererek
C) iş kurumu kanalıyla
D) Hepsi

59. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) İş gücü gereksinimi B) İş fikri
C) Çevresel etkiler D) Enerji gereksinimi

60. İnsan ihtiyaçlarını, doğrudan doğruya ve dolayısıyla karşılamak amacıyla işleyen ve işletilen her iktisadi birime aşağıdakilerden hangisine denir?
A) Fabrika B) Atelye
C) Market D) İşletme

61. Ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan hukuki ve ekonomik kuruluşa aşağıdakilerden hangisi denir?
A) İşletme B) Fabrika
C) Müteşebbis D) Teşebbüs

62. Belirli bir mal yada hizmeti üretmek,üretip Pazarlamak veya yalnızca pazarlamak için kendi parasını veya başkalarından topladığı parayı öteki üretim faktörlerine yatıran böylece kar veya zarar ihtimallerini göze alan kişilere ne denir?
A) Patron B) Fabrikatör
C) Müteşebbis D) Taşeron

63. Kar (uzun sürede), topluma hizmet , işletmenin hayatını sürekli kılma, işletmenin hangi amaçlarıdır?
A) Genel B) Özel C) Tüzel D) Tümü

64. Ucuza mal edip ucuza satmak; çalışanlara iyi ücret ödemek, topluma veya devlete hizmet, çalışmayı (istihdamı) sürekli kılmak amaçları işlemenin hangi amaçlarıdır?
A) Genel B) Özel C) Tüzel D) Tümü

65. Bir insanın bir işletme kurup çalıştırmaya başlamasının nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mirası, bağımsızlık isteği
B) Kazanç isteği
C) Sosyal saygınlık
D) Hepsi

66. Ekonomik amaçlara en uygun kuruluş yeri demek;
A) Üretim maliyetlerinin en düşük olacağı yer
B) Pazarlama maliyetlerinin en düşük olacağı yer
C) Üretim ve pazarlama maliyetlerinin en düşük olacağı yer
D) Elektrik ve su kesintisinin olmayacağı yer demektir

67. Üretim yapmak üzere yatırıma karar veren müteşebbis neyi nasıl kaça üreteceğine karar verirken şu üç etkinlik ölçüsünü göz önüne almalıdır?
A) Verimlilik, ekonomiklik, karlılık
B) Verimlilik, ulaşım, kar
C) İnsan gücü hammadde, Hava
D) Hava, Su, Yol

68. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yeri seçimini etkilemez?
A) Ekonomik faktörler B) Doğal faktörler
C) Sosyal faktörler D) Reklam faktörleri

69. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yeri faktörlerinden değildir?
A) Pazar B) Hammadde
C) Enerji D) Tüketim

70. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketleridir?
A) Anonim Şirket B) Limitet Şirket
C) Kollektif Şirket D) Komandit Şirket

71. Aşağıdaki şirketlerden hangisi bankacılık ve sigortacılık işleri yapabilir?
A) Anonim Şirket B) Limitet Şirket
C) Komandit Şirket D) Kooperatifler

72. Ekonomik anlamda kooperatifleri sermaye şirketlerinden ayıran ilke hangisidir?
A) Ortağın ekonomik katılımı ilkesi
B) Toplumsal sorumluluk ilkesi
C) Özerklik ve bağımsızlık ilkesi
D) Gönüllü ve serbest giriş ilkesi

73. Kooperatiflerin ortak sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
A) 3 Kişi B) 8 Kişi
C) 7 Kişi D) 5 Kişi

74. Kooperatifler hangi işlemden sonra tüzel kişilik kazanırlar?
A) Tescil ve ilan
B) Ana sözleşmenin hazırlanması
C) Ana sözleşmenin imzalanması
D) Dilekçe ile başvuru

75. “…………..Geniş anlamda tutulacak yol ve davranış biçimi demektir.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çalışmak B) Pazarlamak
C) Yönetici D) Plan

76. Bir örgüt meydana getirme veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, kişiler ve işyerleri arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetinin tümüne aşağıdakilerden hangisi denir?
A) Planlama B) Çalışma
C) Örgütleme D) Yetki

77. İşletmelerde iyi bir ücret düzeni kurulması ve bu düzenin başarıyla yönetilmesi işi işletmenin hangi bölümünün görevidir?
A) Çalışanların B) Personel
C) Sendikanın D) Yönetim

78. 5-Aşağıdakilerden hangisi Türk Standardıdır?
A) TSE B) DIN C) ISO D) EOQ

79. Şirkete emek ve sermaye koyarak katılanların her birine ne denir?
A) Emek B) Ortak
C) Sermaye D) İşçi

80. Aşağıdakilerden hangisi bir Organizasyon türü değildir?
A) merkezi sistem
B) merkezi olmayan sistem
C) Karma sistem
D) Oligarşik sistem

81. Devletin işleyişini gösteren temel yasaya ne denir?
A) Babayasa B) Genelge
C) Anayasa D) Büyük yasa

82. İşveren,işçi ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanının adı nedir?
A) Ceza Hukuku B) Kamu Hukuku
C) İdari Hukuk D) İş Hukuku

83. İşyerinde işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye ne denir?
A) İşveren B) İşçi
C) Memur D) İşveren vekili

84. Yetki ve görevlerle ilgili kararları alt kademede bulunan amirlere veren organizasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi Sistem
B) Merkezi Olmayan Sistem
C) Karma Sistem
D) Dağınık Sistem

85. Ortaklık paylarının değerlerini günün koşullarına göre yükseltme yetkisi hangi kuruma aittir?
A) Yönetim kurulu B) Genel kurul
C) Denetleme kurulu D) Bakanlar kurulu

86. Tüketicinin ihtiyaçlarını gidermek ve işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını yönelten işletme eylemlerine ne denir?
A) Üretme B) Karlılık
C) Pazarlama D) Ticaret

87. Her hangi bir mal ve hizmete ihtiyacı olan bu mal ve hizmetleri satın alma gücü ve isteği bulunan insanların meydana getirdiği yere ne ad verilir?
A) Çarşı B) Pazar
C) Fabrika D) Atelye

88. Bir mal ve hizmeti satın almaya istekli olan kişiye ne ad verilir?
A) Fabrikatör B) İşçi
C) Memur D) Tüketici

89. Mevcut satışları artırma, yeni bir malı tanıtma işlemine ne ad verilir?
A) Reklam B) Pazarlama
C) Ticaret D) Hiçbiri

90. İnsanların arasındaki sahip olma ve üstün olmak isteklerinden doğan yarışa ne denir?
A) Kavga B) Rekabet
C) Dayanışma D) Sahip olma

91. Aşağıdakilerden hangisi standardizasyonun tüketiciye sağladığı yararlardandır?
A) Verimlilik ve hasılayı artırır
B) Seri imalatı sağlar
C) Maliyeti düşürür
D) Can ve mal güvenliği

Ustalık Belgesi İşletme Dersi Cevaplar
1.C
2.A
3.D
4.A
5.D
6.B
7.C
8.A
9.C
10.B
11.A
12.B
13.A
14.B
15.D
16.D
17.B
18.B
19.C
20.A
21.B
22.C
23.D
24.C
25.D
26.B
27.B
28.D
29.B
30.B
31.A
32.B
33.C
34.A
35.A
36.B
37.C
38.B
39.B
40.B
41.C
42.D
43.A
44.B
45.C
46.C
47.D
48.B
49.C
50.C
51.D
52.C
53.A
54.B
55.D
56.A
57.A
58.D
59.B
60.D
61.D
62.C
63.D
64.B
65.D
66.C
67.A
68.D
69.D
70.C
71.A
72.C
73.C
74.C
75.D
76.C
77.D
78.A
79.B
80.D
81.C
82.D
83.D
84.B
85.B
86.C
87.B
88.D
89.A
90.B
91.D

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ