Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Örnek Soruları Ve Cevapları. Ustalık Ortak Dersler Ekonomi Dersi Örnek Soru Ve Cevapları.

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Sınavına Hazırlık Soruları

1. Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasını inceleyen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir
A) Sosyoloji B) Ekonomi
C) Psikoloji D) Ekonometri

2. Ekonomi bilimi toplumun hangi kesimlerini ilgilendirir
A) Devlet B) Tüketici
C) Üretici D) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar sistemine göre en üst ihtiyaçtır?
A) Fizyolojik ihtiyaçlar
B) Güvenlik ihtiyaçlar
C) Saygı göreme ihtiyacı
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

4. Ekonomide ihtiyaçlarımızı gideren mal ve hizmetlerin sürekli bulunabilmesi ve onlardan yeterli faydayı elde etmemizin temeli neye dayanmaktadır?
A) Tüketim B) Üretim
C) Sermaye D) Emek

5. Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda B) Servet
C) Kıymet D) Fiyat

6. Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanlarından değildir?
A) Devlet B) emek
C) Sermaye D) Girişimci

7. Üretim elemanlarını bir araya getiren, mal ve hizmet üretme amacıyla her türlü kar ve zararı üstlenerek teşebbüsü kuran, işlemesini sağlayan kimseye ne denir?
A) Yönetici B) Müteşebbis
C) Patron D) Ustabaşı

8. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kuruluşa ne ad verilir?
A) İşletme B) Teşebbüs
C) Firma D) Fabrika

9. Özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları teşebbüse ne denir?
A) Özel Teşebbüsler B) Kamu Teşebbüsleri
C) Karma Teşebbüsler D) Kooperatifler

10. Aşağıdaki üretim elemanlarından ve getirilerinden hangisi doğrudur?
A) Doğa-Ücret B) Emek-Rant
C) Girişimci-Faiz D) Sermaye-Faiz

11. Yurtdışında ithal edilen bir malın, yurt içinde üretilmesini öngören sanayileşme stratejisine ne denir?
A) Planlama B) ihraç ikamesi
C) Üretim D) ithal ikamesi

12. Ülkemizde planlı kalkınma dönemi ne zaman başlamıştır ve bu güne kadar kaç plan uygulanmıştır?
A) 1961 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır
B) 1962 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır
C) 1963 yılında başlamış ve 9 plan uygulanmıştır
D) 1964 yılında başlamış ve 7 plan uygulanmıştır

13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel ekonomik sorularından biri değildir?
A) İşsizlik B) Yüksek faiz
C) Eğitim D) Büyüme

14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi ilminin yakından ilgilendiği problemlerdendir?
A) ne üretilecek? B) Nasıl üretilecek?
C) Kimlere üretilecek? D) Hepsi

15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketine örnektir?
A) Mahalle bakkalı B) Limitet Şirket
C) Kolektif şirket D) Hiçbiri

16. Bir mal ya da hizmetle ilgili olarak piyasada bir tek firma var ise bu piyasaya ne ad verilir?
A) Monopol B) Oligopol
C) Serbest rekabet D) Düopol

17. Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir?
A) Lüks tüketim B) Arz
C) İhtiyaç D) Sermaye

18. İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir?
A) Mal B) Sermaye
C) Emek D) Ticaret

19. Bir mal veya hizmetin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne denir?
A) Zarar B) Kar C) Emek D) Fayda

20. Üretime yönelik emek faktörünün kullanılmasına ne denir?
A) İstihdam B) İşçi
C) İşveren D) Şirketleşme

21. Bir işletmede bir işçinin toplam üretime yaptığı katkıya ne denir?
A) İlave güç B) Para
C) Emek D) Arz

22. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?
A) Doktorlar B) Avukatlar
C) Muhasebeciler D) Hepsi

23. Sınırsız olan ihtiyaçların kır kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin dengeli biçimde dağıtılmasını sağlamak için çaba veren bilim dalına ne ad verilir?
A) Sosyoloji B) İşletme
C) Ekonomi D) Jeoloji

24. Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için gerekli ücret miktarına ne ad verilir?
A) Maaş B) Gerçek ücret
C) Azami ücret D) Asgari ücret

25. Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir?
A) Uzmanlaşma B) İş anlaşması
C) İş bölümü D) Etkin yönetim

26. Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün faydalarından biridir?
A) Bireysel yetenekler tam olarak kullanılır
B) Üretim azalır
C) Becerileri geliştirme imkanı yoktur
D) Maliyet artar

27. Bazı malların birbirinin yerine kullanılmasına ne denir?
A) İdareli kullanma B) İkame etme
C) İktisadi kullanma D) Safi kullanma

28. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesinin sebeplerinden birisidir?
A) Tüketiciyi koruma
B) Yasal mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı
C) Sağlıklı çevre
D) Hepsi

29. Aşağıdakilerden hangisi özel sektör girişimi sayılmaz?
A) Tek kişilik işletmeler
B) K.İ.T ‘ler
C) Limited şirket
D) Kooperatifler

30. Firmaların ürettiği ürünlere uygun pazarı bulmak ve bu ürünleri tanıtma faaliyetlerinin tümüne ne denir?
A) Satış B) Reklam
C) Alışveriş D) Üretim

31. Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkenleri arasında yer almaz?
A) Bilgilendirme
B) İmaj
C) Sabit sayıda müşteri elde etme
D) Yurtdışında Pazar bulma

32. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici reklamlardan değildir?
A) Teknik ve ticari yayınlar
B) Rekabet amaçlı reklamlar
C) Fuarlar
D) Sergiler

33. Kültürel veya sportif bir olaya katkı sağlayarak yapılan reklam türüne ne denir?
A) İkna edici reklam
B) Bilgilendirici reklam
C) Sponsorluk
D) Çeşitsel reklam

34. İmalatçı firmanın, ürününün ülke çapında tanıtımını ve reklamını yapmak için nereye başvurmalıdır?
A) Yerel radyo B) Reklam ajansı
C) Dergi D) İlan müdürlüğü

35. 1-Reklamın oluşturulması
2-Reklamın gösterilmesi
3- Pazar araştırması
4- Ajansa danışılması
Üretici firma ve reklam ajansı arasındaki işlemler hangi sıraya göre yapılmalıdır?
A) 4-1-2-3 B) 4-3-2-1
C) 4-3-1-2 D) 1-2-3-4

36. Aşağıdakilerden hangisi ürün reklamlarının faydalarından biri değildir?
A) Reklam maliyetinin çok düşük olması
B) Rekabetçi fiyat uygulaması
C) Yeni ürünlerin tanınması
D) Hiçbiri

37. Poliçe sahibinin sigortacı şirkete veya kuruma ödediği paraya ne ad verilir?
A) Hizmet bedeli B) Senet tutarı
C) Prim D) Vergi

38. İşçinin sosyal güvenliği ve geleceği açısından işverence yaptırılması zorunlu olan sözleşmeye ne denir?
A) Sigorta B) Kontrat
C) Riziko anlaşması D) Reasürans

39. Aşağıdakilerden hangisi S.G.K’ ya bağlı olarak çalışmaktadır?
A) Esnaf B) Memur
C) İşçi D) Sanayici

40. Sigortalanan kişinin olası bir kaza,yangın vs. olaylarında önceki maddi durumuna getirmek için ne gibi bir ödeme yapılır?
A) Tazminat B) Tanzimat
C) Vergi D) Prim

41. Ürünlerin ambalajında kullanılan malzemelerden hangisi çevre için zararsızdır?
A) Plastik B) P.V.C
C) Kurşun D) Kağıt

42. Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur sigorta kurumuna bağlı olarak çalışmaktadır?
A) İşçi B) Polis
C) Esnaf D) Hiçbiri

43. Risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişiye ne ad verilir?
A) Müteşebbüs B) Teşebbüs
C) Tüzel kurum D) Kamu görevlisi

44. Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki en önemli faktördür?
A) Makine B) Eğitim
C) İnsan D) Hammadde

45. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin sebeplerinden birisi değildir?
A) Nüfus artışı
B) Fiyat artışı
C) İhtiyaçlar
D) Ekonomik düzeyin artması

46. Bir malın bedelini ödeyerek, onu satın alabilecek durumda olanların açıkladıkları arzularına ne denir?
A) Tüketim B) Arz
C) Talep D) Üretim

47. Belli bir ödeme gücünün belli bir dönem için, belli bir faiz karşılığında, birey veya kurumlara, ödünç verme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para B) Banka C) Kredi D) Borç

48. Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruşlara ne denir?
A) Bankercilik B) Kredi kurum
C) Anonim işletme D) Banka

49. Bir malın ekonomik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal B) Arz
C) Talep D) Kıymet

50. Bir malın maliyetine, karın etlenmesi ile oluşan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış Fiyatı B) Kredi
C) Servet D) Emek

51. Malların piyasada geçerli olan fiyatla alıcı bulamaması sonucu fiyat düşmesi, para değerinin artması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enflasyon B) Devalüasyon
C) Deflâsyon D) Emisyon

52. “Paranın satın alma gücünün sürekli düşmesi ve fiyatların yükselmesi” aşağıdakilerden hangisidir
A) Enflasyon B) Devalüasyon
C) Deflâsyon D) Emisyon

53. “TL’nin yabancı paralar karşısında değer kayıp etmesi” olayına ne denir?
A) Enflasyon B) Devalüasyon
C) Deflâsyon D) Emisyon

54. İhtiyaçlarımızı karşılamak için herkes tarafından kabul edilen ve kullanılan mübadele aracına ne denir?
A) Kredi B) Hiçbiri
C) Para D) Çek

55. Çekte vade ne kadar sürelidir?
A) 1 ay B) 20 gün
C) 10 gün D) Vade yoktur

56. Bir alacağın tamamını veya bir kısmını kendisi ya da başkası adına hemen ödenebilmesi için borçlu tarafından bankaya hitaben düzenlenen belge hangisidir?
A) Senet B) Tahvil
C) Çek D) Bono

57. “Yokluk duygusu ile ortaya çıkar, karşılamaya zorlar, karşılanırsa haz, karşılanmazsa sıkıntı veren bir olgudur” Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) Kıymet B) Fayda
C) İhtiyaç D) Üretim

58. “Mal ve Hizmetlerin insan ihtiyacını karşılama niteliğidir” Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?
A) Kıymet B) Fayda
C) İhtiyaç D) Üretim

59. Fayda oluşturmak amacıyla, her türlü değer oluşturmaya ne isim verilir?
A) Kıymet B) Fayda
C) İhtiyaç D) Üretim

60. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ilk kurulan bankalar arasında yer almaz?
A) İş bankası B) Etibank
C) iller bankası D) Finans Bank

61. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık faaliyetlerinden değildir?
A) Para nakli B) Senet tahsili
C) Emanet kabulü D) İpotek

62. Sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin hükümetçe alınan bir kararla, ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesi olayına ne denir?
A) Devalüasyon B) Deflasyon
C) Enflasyon D) Hiperenflasyon

63. Tahvil ve hisse senedi gibi iktisadi varlıklara ne ad verilir?
A) Sermaye B) Menkul değerler
C) Şirketin alacakları D) Yatırım

64. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevi değildir?
A) Değer ölçüsü olması
B) Tasarruf aracı olması
C) Ödeme aracı olması
D) Dayanıklı madenden yapılması

65. TTK ’ye göre düzenlenen, devletin veya özel kuruluşların faiz karşılığında borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bono B) Poliçe
C) Çek D) Tahvil

66. “Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenen ve vadesinde belirli bir paranın üçüncü bir şahsa ya da emrine ödenmesini bildiren bir senettir” İfadesi aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır?
A) Bono B) Poliçe
C) Çek D) Tahvil

67. “Borçlusu tarafından alacaklıya hitaben belli bir paranın, belli bir süre sonra kayıtsız ve şartsız ödeneceğini kabul ederek düzenleyip imzalayarak, alacaklıya verilen ticari bir belgedir.” İfadesi aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır?
A) Bono B) Poliçe
C) Çek D) Tahvil

68. “Bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK’ e belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş,ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraktır” Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır?
A) Bono B) Poliçe
C) Çek D) Tahvil

69. Maddi refah koşullarına erişmek insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) İkame B) Mali politika
C) Ekonomi D) Sistem

70. Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne ad verilir?
A) Arz B) Talep
C) Denge D) Üretim

71. Tüketicilerin belli bir zaman diliminde çeşitli fiyatlar üzerinden satın almaya hazır olmaları durumuna ne ad verilir?
A) Arz B) Talep
C) Ekonomiklik D) Piyasa

72. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal / hizmeti parçalar halinde satan işletmelere ne ad verilir?
A) Toptancı B) Bakkal
C) Perakendeci D) Hiçbiri

73. Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın yararlarından değildir?
A) Mal çeşitliliği
B) Malın tüketicilere ayağına götürülmesi
C) Şikayetlerin değerlendirilmesi
D) Malı toplu olarak satmak

74. Aşağıdakilerden hangisi perakende satış yerlerinden biri değildir?
A) Çarşı-pazar B) Mağaza
C) Hal D) Hipermarket

75. Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan,depolayan ve satan işletmelere ne denir?
A) Perakendeci B) Mağaza
C) Depolama şirketi D) Toptancı

76. Aşağıdakilerden hangisi bir toptancı çeşidi değildir?
A) Genel toptancı
B) Kişisel toptancı
C) Uzman toptancı
D) Peşin para ile çalışan toptancı

77. Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün dağıtım kanalını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Ürün rengi B) Ürün yapısı
C) Üretim koşulları D) Ürüne olan talep

78. Aşağıdakilerden hangisi toptancının işlevlerinden biri değildir?
A) Depolama B) Pazarlama
C) Mal teslimi D) Fiyat artırma

79. Tüzel kişilikleri olan şirketler yıllık kazançlarını hangi beyanname ile beyan etmelidir?
A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi
C) Geçici vergi D) Muhtasar vergi

80. Borçlusu ve alacaklısı aynı şehirde olan çeklerde ibraz süresi kaç gündür?
A) 10 gün B) 30 gün
C) 45 gün D) 15 gün

81. Aşağıdakilerden hangisi canlılığını kaybetmiş ve sönük duruma girmiş piyasa durumunu ifade etmek için kullanılır?
A) Enflasyon B) Devalüasyon
C) Deflasyon D) Değer azalması

82. Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir tacir Ocak ayına ait KDV beyannamesini ne zamana kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır?
A) 25 ocak B) 25 şubat
C) 31 mart D) 28 şubat

83. Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalist sistem B) Sosyalist sistem
C) Karma ekonomik sistem D) Totaliter sistem

84. Yabancı ülke paralarının Türk parası üzerinden değerlendirilmesine ne denir?
A) Çapraz kur B) Change
C) Kambiyo D) Döviz kuru

85. İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir?
A) Piyasa B) İşbirliği
C) Organize bölge D) Satış alanı

86. Milli paranın diğer ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesine ne denir?
A) Deflasyon B) Devalüasyon
C) Enflasyon D) Hiçbiri

87. Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini bulması vb. değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir?
A) Devletçilik
B) Sosyalist sistem
C) Serbest ortam
D) Serbest piyasa ekonomisi

88. Aşağıdakilerden hangisi perakende satışta yapılan işlemler arasında yer almaz?
A) Koşullara göre değişen fiyat sistemi
B) Markalama ve paketleme
C) Self servis yapılması
D) Fiyat sabitliği

89. Bir malı piyasaya sürmeden önce öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?
A) Talep
B) İşçi istekleri
C) Milli gelir
D) Rakip firma olup olmadığı

90. Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı,indirim dahil fiyat koşulları ve taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir?
A) Teklif B) Sipariş
C) Fatura D) Matbu fiş

91. Bir tüketicinin veya işletmenin bankadan borç veya ödünç olarak aldığı paraya ne denir?
A) Kredi B) Sermaye
C) Çek D) Faiz

92. “Fatura üzerinde bir hata olduğunda üzerinde değişiklik yapılabilir” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu ifade kesinlikle yanlıştır
B) Bu ifade doğrudur
C) Duruma göre değişir
D) Hiçbiri

93. Aşağıdakilerden hangisi kullanan açısından, kredi kartı kullanımının avantajları arasında yer almaz?
A) Ödemede bir formalite gerekmemesi
B) Kullanan için güvenli olması
C) Alışveriş isteğini artırması
D) Hiçbiri

94. Belli bir ödenmesi için şartsız olarak havaleyi kapsayan belli bir banka üzerine yazılan ve gösterildiğinde ödeme yapılması gereken ticari belgeye ne denir?
A) Fatura B) Çek
C) Kontrat D) Sözleşme

95. Aşağıdakilerden hangisi kredi ile alışverişin avantajlarından değildir?
A) Dayanıklı tüketim mallarını alınmasını kolaylaştırması
B) Yaşam standardını yükseltmesi
C) Dolaylı olarak istihdamı artırır
D) Müşteri azalmasına sebep olur

96. Şirket sahiplerinin sorumluluğunun, işletmeye koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türü hangisidir?
A) Limited şirket B) Anonim şirket
C) Vakıf şirketi D) Ortak şirket

97. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?
A) Akbank B) Petrol Ofisi A.Ş
C) T.C.D.D D) TÜSİAD

98. Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?
A) Para B) Teşebbüs
C) Kaynak D) Sermaye

99. Devletin bir girişimci olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere kurduğu işletmeler ne denir?
A) Kurumsal işletme
B) Kamu İktisadi İşletmesi
C) Özel işletme
D) Sermaye işletmesi

100. Eşya ve hizmet sektöründe iade ve değişim aracı olarak en çok aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Mal B) Fiş C) Para D) Çek

Cevapları
1.B
2.D
3.D
4.B
5.A
6.A
7.B
8.B
9.C
10.D
11.D
12.C
13.C
14.D
15.B
16.A
17.C
18.A
19.D
20.A
21.C
22.D
23.C
24.D
25.C
26.A
27.B
28.D
29.B
30.B
31.C
32.B
33.C
34.B
35.C
36.A
37.C
38.A
39.C
40.A
41.D
42.C
43.A
44.C
45.B
46.C
47.C
48.D
49.D
50.B
51.C
52.A
53.B
54.C
55.D
56.C
57.C
58.B
59.D
60.D
61.D
62.A
63.B
64.D
65.D
66.B
67.A
68.C
69.C
70.A
71.B
72.C
73.D
74.C
75.D
76.B
77.A
78.D
79.A
80.A
81.C
82.B
83.C
84.D
85.A
86.B
87.D
88.D
89.A
90.A
91.A
92.A
93.C
94.B
95.D
96.A
97.C
98.D
99.B
100.B

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ