Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılır. Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğretici Başvuru Koşulları, Ek Ders Ücreti Karşılığı Usta Öğretici Başvuru İşlemleri, Ücretli Usta Öğretici Denetim Ve Değerlendirmesi.

Kursun Açılacağı Kurumda Yeterli Sayıda Öğretmenin Bulunmadığı Durumlarda Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapacak İstekli Kişiler Arasından Usta Öğretici Seçimi Yapılır. Usta Öğretici İhtiyacı Resmi Kurumlardan Yada İlan Yoluyla Yapılır.

Usta Öğretici Başvurusu Öncelik Sıralaması

Örgün Eğitim Ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki Görevli Öğretmenler İle Kadrolu Usta Öğreticiler
Emekli Öğretmenler
Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri İle Öğretim Görevlileri
Alanında Lisans Mezunu Olan Resmi Kurum Görevlileri

Yukarıdaki Şartlarda Adayın Bulunması Durumunda Aşağıdaki Şartları Taşıyan Adaylardan Görevlendirme Yapılır.

Açılacak Kursun Eğitici Şartlarını Taşıyanlar
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olanlar
18 Yaşının Doldurmuş Olanlar
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmayan
26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak.
Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişkisinin Bulunmaması
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Usta Öğreti Başvuru Değerlendirmesi Oluşturulan Komisyon Tarafından Yapılır.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Usta Öğreticilik Başvuru Belgeleri

Dilekçe (Hangi Kursta Görev Almak İstediğine Dair)
Eğitim Belgeleri (Diploma, Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi, Alanında Hizmet İş Deneyimi, Usta Öğreticilik Belgesi, Uluslararası Yarışma İlk Üç Derece, Resmi Ulusal Yarışma İlk Üç Derece, Üstün Başarı Belgesi, Başarı Belgesi)
Kimlik Fotokopisi
Sağlık Raporu
Spor Kursları İçin Antrenörlük Belgesi
Fotoğraf
Adli Sicil Kaydı Belgesi
İkametgah Belgesi
(Belgelerin Aslı Görüldükten Sonra İade Edilir)

Usta Öğretici Görevlendirmesinde Ek-2 Değerlendirme Formunda Puanlama Sistemine Göre Belirlenir. Görevlendirmeler Yüksek Puan Alandan Başlama Üzere Yapılır. Yeni Kurs Açılması Durumunda Sıralamada Bulunan Usta Öğreticiler Görevlendirilir. Sıralamada Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda Kursun Açılmasından 15 Gün Önce Yeni Usta Öğretici Duyurusunda Bulunularak Komisyon İşlemleri Tekrar Edilerek Yeni Sıralama Oluşturulur.

Görev Verildiği Halde Göreve Başlamayanlar İle Görevine Bırakanlara 1 Yıl Süre İle Görev Verilmez.

Usta Öğretici Talebinin Karşılanamadığı Durumlarda İçişleri Bakanlığı Oturma İzni İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çalışma İzni Olan Alanında Yeterlilik Belgesinin Denkliğini Yapmış Olmak Şartı İle Mevzuat Kapsamındaki Yabancı Uyruklulara Görev Verilebilir. Ücretli Usta Öğreticilere Bir Mali Yıl İçerisinde En Fazla 11 Ay Görev Verilir. Görev Alacak Usta Öğreticilere Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Verilir.

Usta Öğretici Başvuru Sonuçları Ekim Ayında Tamamlanarak İlan Edilir.

Usta Öğreticilerin Yukarıdaki Şartları Taşımadıkları, Ek-5 Görev Değerlendirme Formuna Göre Başarısız Oldukları, Yönetmelik Hükümlerine Uymamaları, Kurumun Müdürüne, Mülki Amirine Yada Denetleme Yetkisi Olan Birimlerce Belirlenmesi Durumunda Görevine Son Verilir.

Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA 65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55
Eğitim Fakültesi (Lisans) 47
Lisans 40
Ön Lisans 25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans 7
Pedagojik Formasyon 6
Tezsiz Yüksek Lisans 5
Lisans 4
Ön Lisans 2
Usta Öğreticilik Belgesi 1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek-5 Ücretli Usta Öğretici Denetim Ve Değerlendirme Formu

Not: Her Soru 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilerek, Sorulara Verilen Puanların Toplamı Soru Sayısına Bölünerek Hesaplanacaktır. Buna Göre Değerlendirme Ortalaması;
A) 60’dan 75’e Kadar Olanlara Orta
B) 76’dan 89’a Kadar Olanlara İyi
C) 90’dan 100’e Kadar Olanlara Çok İyi
Derecede Başarılı Olmuş, Olumlu; 59’dan Aşağı Puan Alanlar İse Yetersiz Ve Olumsuz Sayılır.
Ortalaması Hesaplanırken Kesirler Tamsayıya Tamamlanır.
Denetim Ve Değerlendirme Müdür Yardımcısı / Müdür Tarafından Yapılacaktır.

İli
İlçesi
Kurumun Adı
Ücretli Usta Öğreticinin Adı Soyadı
T.C Kimlik Numarası
Eğiticiliğe Başladığı Tarih
Mesleki Kıdemi
Branşı
Denetimin Yapıldığı Tarih
S. NO
GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
VERİLEN PUAN
1 Kurumdaki Eğitim, Öğretim Ve Üretim Etkinliklerini Daha Etkili Kılmak İçin Kurum Ve Çevre Arasında Verimli İlişkiler Kurulmasına Yardımcı Olması.
2 Eğitim Programına Göre Planlarını Hazırlaması Ve Derslere Hazırlıklı Girmesi. Derslerin Başlamasından En Az 15 Dakika Önce Görev Yerinde Bulunarak, Dersliği Öğretime Hazırlaması Ve Sınıfın Yoklamasını Yapması.
3 Eğitim Öğretimde Kursiyerlerin Kişisel Çalışmaları Yanında, Grup İçinde Uyumlu Biçimde Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarına Önem Vermesi. Kurum Ve Çevredeki Atölye, Fabrika, İş Yerleri, Ticari, Turistik Ve İşletmelerden, Eski Eserler, Kitaplıklar, Müzeler Ve Laboratuvarlardan Bir Plan Ve Program Çerçevesinde Yararlanmalarını Sağlaması.
4 Kurs Plan Ve Programlarına Balı Olarak Verdikleri Ders Konuları İle Yapılan Deney ,Uygulama Ve Benzeri Çalışmaları İlgili Deftere Yazarak İmza Etmesi.
5 Bilim Ve Teknolojideki Gelişmeleri Takip Etmesi, Bunları Kurumun Amaç Ve İlkeleri Doğrultusunda Öğretime Aktarması, Kursiyerlerin Mesleki Konumda Çevre İle İlişki Kurmalarını Sağlaması.
6 Kendilerine Verilen Araç, Gereç Ve Makinelerin Korunmasını, Bakımını, Onarımını Ve Uyun Biçimde Kullanılmasını Sağlaması, Bu Konuda Kursiyerlere Rehberlik Yapması.
7 Kurumda Yapılan İş Ve Hizmet Çalışmalarını Beklenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlaması. Görevleri İle İlgili Tüm Belge Ve İstatistikleri Tutar Ve Program Bitiminde İlgili Müdür Yardımcısına Teslim Etmesi.
8 Elektronik Ortamda Yürütülen Kurs, Kursiyer İşlemleri Ve Görev Alanı İle İlgili Kayıtları Takip Etmesi, Yeni Bilgi Girişi Ve Güncelleme İşlemlerini Yaparak, Kurs Sonu İşlemleri İle İlgili Onay Gerektiren Belgeleri Müdür Yardımcısına Sunması.
9 Görevlendirildikleri Komisyon Ve Kulüp Çalışmalarına, Milli Bayrak Ve Mahalli Günlerde, Tören Ve Toplantılara, Kurs Ve Seminerlere Katılması.
10 Döner Sermayeden Yapılan Üretim Çalışmalarına Katılması. Yapılan İş Ve Hizmetlerin İstenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlaması.
TOPLAM PUAN
59 Ve Aşağısı 60 – 75 76 – 89 90 – 100
Yetersiz Orta İyi Çok İyi
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. pınar dedi ki:

  halkla ilişkller bölümü mezunuyum.. kendi bölümümde 4.sıradayım ama ..eğitici görevi onayı bölümümde bir sey yok.. acaba benim bölümü daha açarlar mı.. diğer bölümlrede deön sıradayım ama sistemde eğitici görev onayı yok.. 🙁

  1. Görev verilenlerde görünür. Halk eğitim merkezleri görev alanlara bilgilendirme yapacak.

 2. B. Pınar Kunaç dedi ki:

  Merhaba. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Öğretmenliği mezunuyum.Branşımdan henüz aramam olmadığından Akıl ve Zeka oyunları üzerine eğitim alıp halk eğitim merkezleri aracılığla usta öğreticilik yapmaktayım. Usta öğreticilik puanlaması yapılırken eğitimim süresince almış olduğum pedagojik formasyon dikkate alınmaksızın puan verildi. Alanında mezuniyet şartı aranıyor fakat Akıl oyunları ile ilgili bir lisans bölümü bulunmuyor. Bununla ilgili formasyonumun puanlama yapılırken dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyim.sizden bilgi almam mümkün müdür?

  1. ALANINDA EĞİTİM olduğunda değerlendirilir.

 3. hülya dedi ki:

  usta öğretici başvuruları neye göre değerlendiriliyor, başvurular ne zaman alınıyor, sonuçlar kaç gün içinde açıklanıyor.

  1. Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre yapılır. başvurular çoğunlukla eylül ayında alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilmektedir. sonuçlar 2-3 hafta içinde açıklanmaktadır.

BİR YORUM YAZ