Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Kalfalık İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Soruları

Kalfalık İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Soruları

Kalfalık İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Soruları

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Sınav Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Belgesi Ortak Dersler İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Dersi Örnek Soru Ve Cevapları.

Kalfalık İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi Dersi Soruları

1. İş Hukukunun Konusu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) İşçi-İşveren B) İşçi-Memur
C) İşçi-Emekli Sandığı D) İşçi-Bağ-Kur

2. Hangisi İş Hukukuna Yön Veren Temel İlkelerden Değildir?
A) İşçinin Yönetime Katılması
B) Toplu İş Hukukunda Tarafların Özerkliği
C) İşçinin Kişiliğinin Tanınmaması
D) İşçinin Korunması

3. Hangisi İş Hukukuna Yön Veren Kaynak Değildir?
A) Çok Taraflı Sözleşme B) Özel Kaynaklar
C) Genel Kaynaklar D) Üç Taraflı Anlaşma

4. Hangisi Çırağın Özelliğidir?
A) 13 Yaşını Doldurmak
B) Personel Sayısına Dahil Edilmezler
C) Lise Bitirmek
D) Üç Ay Ücretli İzin

5. Hangisi İşçi Sayılma Şartlarından Değildir?
A) İş Ücret Karşılığında Görülür
B) Emeğini Ortaya Koyar
C) Hizmet Sözleşmesi Yapar
D) İşçi Tüzel Kişidir

6. Hangisi İş Kanunun Kapsamındadır?
A) Şirketler B) Deniz-Hava Taşıması
C) Tarım İşleri D) Sporcular

7. Hangisi İş Sözleşmesinin Unsurlarından Değildir?
A) Devamlı Sözleşmedir
B) Karşılıklı Alacak Yükler
C) Bir İş Görülür
D) Karşılığı Ücrettir

8. Sürekli İş Sözleşmesi En Az Kaç İş Gününü Kapsar?
A) 45 İş Günü B) 15 İş Günü
C) 30 İş Günü D) 60 İş Günü

9. Hangisi İşçinin Borçlarından Değildir?
A) Ücret Ödeme
B) Sadakat
C) İş Görme
D) İşverenin Talimatına Uyma

10. İş Sözleşmesi Yapmanın Alt Limiti Kaçtır?
A) 13-14 B) 13-16 C) 13-17 D) 13-15

11. Çalışma Hayatında İşçi İle İşveren Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hukuk Kuralları Bütününü Kapsayan Hukuk Dalına ……………Denir
A) S.G.K. Kanunu B) İş Hukuku
C) Kur Kanunu D) Medeni Hukuk

12. Toplu İş Sözleşmesi En Az Ve En Çok Kaç Yıl İçin Yapılır?
A) 1–5 B) 1–3 C) 1–2 D) 1–4

13. Hangisi Sendika Faaliyetleri Arasında Yer Almaz?
A) Sosyal Faaliyetler
B) İşçi Temsilcisi Atama
C) Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler
D) Ticaretle Uğraşmak

14. Resmi Ve Özel Tüm İş Yerlerinin Hangi Bayramda Kapatılması Zorunludur?
A) 19 Mayıs B) 30 Ağustos
C) 29 Ekim D) 23 Nisan

15. Hangisi İşçinin İşte Geçirmediği Halde Günlük Çalışma Süresinden Sayılır?
A) Süt İzni B) Sigara Zamanı
C) Uyuklamak D) Gazete Okuma

16. Yıllık İzin Sürelerinden Hangisi Yanlış Verilmiştir?
A) 1-5 Yıl Çalışılmışsa 10 Gün
B) 5-15 Yıl Çalışılmışsa 20 Gün
C) 15 Yıldan Fazla 26 Gün
D) 18 Yaş Ve Daha Küçüklerle, 50 Yaş Yukarılara 20 Gün

17. Hangisi Kanunen Çalışılmış Gibi Sayılan Sürelerden Değildir?
A) İş Sözleşmesinden Doğan Tatil Günleri
B) Akrabanın Ölümü
C) Raporlu Hastalık İzni
D) Evlenme

18. Gece Çalışması Kaç Saati Geçemez?
A) 6,5 B) 5,5 C) 8,5 D) 7,5

19. Çalışma Saati Haftada Kaç Saati Geçemez?
A) 49 B) 47 C) 48 D) 46

20. İş Sözleşmesi Aşağıdaki Hangi Nedenle Sona Ermez?
A) Ölüm B) Yasalara Uyması
C) Sürenin Bitmesi D) Tarafların Anlaşması

21. Aşağıdakilerden Hangisi İşçinin Borçlarından Değildir?
A) İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu
B) Rekabet Etmeme Borcu
C) Hizmet Borcu
D) Eşit İşlem Yapma Borcu

22. Aşağıdakilerden Hangisi İşverenin Borçlarındandır?
A) Ücret Ödeme B) İşçiyi Koruma
C) Eşitişlem Yapma Borcu D) Hepsi

23. Nitelikleri Bakımından En Fazla 30 gün Süren İşlere Ne Denir?
A) Süreksiz İş B) Sürekli İş
C) Günlük İş D) Götürü İş

24. Bir Hizmet Sözleşmesine Dayanarak Herhangi Bir İşte Ücret Karşılığı Çalışan Kişiye Ne Denir?
A) Çırak B) Usta
C) İşçi D) İşveren

25. Bir İşçi Yıllık İzin Kazanabilmesi İçin Deneme Süresi De Dahil Olmak Üzere En Az Ne Kadar Çalışmak Zorundadır?
A) 1 yıl B) 6 ay C) 2 yıl D) 10 ay

26. İşçilerin Topluca Çalışmamak Sureti İle İş Yerinde İşi Durdurmak Veya İşin Niteliğine Göre Önemli Ölçüde Aksatmak Amacıyla Anlaşarak Ve Yahut Bir Teşekkülün Aynı Amaçla Topluca Çalışmamaları İçin Verdiği Karara Uyarak İşi Bırakmalarına Ne Denir?
A) Lokavt B) Grev
C) Sendika D) Toplu İş Sözleşmesi

27. İş Kolu Esasına Göre Bir İş Kolunda Türkiye Çapında Faaliyette Bulunmak Amacıyla Bu İş Kolundaki İşçiler Tarafından Kurulan Teşekküle Ne Denir?
A) İşveren Sendikası B) İşveren Derneği
C) İşçi Sendikası D) İşçi Derneği

28. Ücret Şekilleri Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Zamana Göre Ücret B) Götürü Ücret
C) Yüzde Usulü İle Ücret D) Hepsi

29. İşçi Teşekkülleri İle İşverenler Arasında Yapılmış Bulunan Ve İş Şartları İle Tarafların Hak Ve Borçlarını Düzenleyen Yazılı Anlaşmaya Ne Denir?
A) Hizmet Akdi B) Takım Sözleşmesi
C) Toplu İş Sözleşmesi D) Kıdem Tazminatı

30. Aşağıdaki Seçeneklerin Hangisinde Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Esas Alınan Kriter Doğru Olarak Verilmiştir?
A) Her Kıdem Yılı İşçinin 30 Günlük Brüt Ücreti
B) 30 Günlük Brüt Ücret
C) Her Kıdem Yılı İçin Bir Yıllık Net Ücret
D) Bir Yıllık Brüt Ücret

31. Bir İşyeri Devredildiğinde Yeni İşveren İçin Aşağıdaki Yükümlülüklerin Hangisi Doğmaz?
A) İşçinin Yeni Kıdem Tazminatı Sorumlusu Yeni İşverendir
B) Önceki Toplu İş Sözleşmesi Yeni İşvereni Bağlar
C) İşçi Kusurluda Olsa Yeni İşveren İş Akdini Feshedemez
D) İşçi Kusurluda Olsa Yeni İşveren İş Akdini Feshedemez

32. Hukuk Kurallarının Amacı Toplumsal Düzeni Sağlamaktır. Örf, Adet,Din Ve Ahlak Kuraları Da Toplumsal Kuralları Sağlar. Hukuk Kuralarını Bu Kuralardan Ayıran En Önemli Özellik Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisinde Verilmiştir?
A) Güzel Ve Özlü Sözler İçermesi
B) İyi Niyet Kuralları İçermesi
C) Yararlı Öğütler Vermesi
D) Devlet Gücüyle Bu Kuralara Uyulması Yaptırıma Bağlı Olması

33. İşçi,İşveren Ve Devlet Arasındaki İlişkileri Düzenleyen,Bu İlişkileri İnceleyen Hukuk Dalı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Medeni Hukuk B) İş Hukuku
C) Ticaret Hukuku D) Devletler Özel Hukuku

34. İş Hukukunun Ulusal Ve Uluslar Arası Kaynakları Vardır. Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi Uluslar Arası Kaynaklardan Değildir?
A) Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler
B) Avrupa Konseyi Sosyal Şartı
C) 1475 Sayılı İş Kanunu
D) İki Devlet Arasında Yapılan Anlaşmalar

35. Aşağıdaki Seçeneklerde Verilenlerden Hangisi İş Akdi Türlerinden Değildir?
A) Süreksiz İş Akdi B) Aralıklı İş Akdi
C) Belirli Süreli İş Akdi D) Sürekli İş Akdi

36. Grevin Amacı Aşağıdaki Seçeneklerin Hangisinde Doğru Olarak Verilmiştir?
A) Siyasi Kazanımlar Elde Etmek
B) İşvereni İflasa Sürüklemek
C) İşi Yavaşlatmak Verimi Azaltmak
D) İşvereni Toplu İş Sözleşmesi

37. Kıdem Süresi 15 Yıldan Fazla Olan Çalışanların Yıllık İzinleri Kaç Gündür?
A) 12 Gün B) 18 Gün
C) 24 Gün D) 15 Gün

38. Aşağıdakilerden Hangisi Devletin Çalışma Hayatına Müdahale Etme Nedenlerinden Değildir?
A) İşçinin Sağlıksız Ortamlarda Çalışmasını Önlemek
B) Kadın Ve Çocukların Ağır İşlerde Çalışmasını Önlemek
C) İşverenlerin Geleceklerini Güvence Altına Almak
D) İşverenlerin Asgari Geçim Standardı Altında Ücret Ödemesini Engellemek

39. İşçilerin Veya İşverenlerin Çalışma İlişkilerinde Ekonomik, Sosyal Hak Ve Menfaatlerini Korumak Amacıyla Kurdukları Örgüt Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kooperatif B) Sendika
C) Grev D) Lokavt

40. Aşağıdakilerden Hangisi Kıdem Tazminatını Meydana Getiren Nedenlerden Değildir?
A) İşçinin İstifası
B) İşçinin Ölümü
C) Kadın İşçinin Evlenmesi
D) Erkek İşçinin Askere Gitmesi

41. Girişimciyi Kendi İşini Kurma Kararına Getiren Nedenler Aşağıdakilerden Hangisi Değildir?
A) Kendi Kendinin Patronu Olmak
B) Kendi Geleceğine Kendinin Karar Vermesi
C) İnsan İlişkilerini Geliştirme İsteği
D) İş Fırsatlarını Değerlendirme İsteği

42. Öncelikle Girişimci İş Fikri Belirlerken Aşağıdaki Kaynaklardan Hangisinden Yararlanmaz?
A) İş Deneyimleri B) Ortaklar
C) Bilgi Ve Becerileri D) Piyasadaki Fırsatlar

43. Aşağıdakilerden Hangisi İşletmelerin Etkileşim İçinde Olduğu Piyasalardan Biri Değildir?
A) Müşteri Piyasası B) Girdi Piyasası
C) İş Gücü Piyasası D) Ekonomi Piyasası

44. İş Fikrinin Sektörel Özelliklerini Belirlemek İçin Aşağıdaki Sorulardan Hangisini Sormazsınız?
A) Sektörün Kurulduğu Yerin Özellikleri?
B) Kurulacak Sektör/Alt Sektör Altında Yer Almaktadır?
C) Sektörün Büyüklüğü
D) Sektörün Belirgin Özellikleri Nedir?

45. İş Fikrinin Bağlantıda Olacağı Piyasaların Ve Genel Özelliklerinin Belirlenmesinden Sonra Girişimci Neyin Analizini Yapmalıdır?
A) Sektörün B) Müşteri Kitlesinin
C) Girdi Piyasalarının D) İş Gücünün

46. “İş Fikirlerinin Başarılı Olması İçin Toplumsal Verileri Derlemek Ve Bunların Başarılı Bir Şekilde Yorumlamak Zorundadır.” İfadesi Kimin Özelliklerindendir?
A) Yönetici B) Başkan
C) Girişimci D) Usta Başı

47. Aşağıdakilerden Hangisi Girişimcilerin Piyasadaki Rakiplerini Araştırırken Göz Önünde Bulundurmaları Gereken Temel Niteliklerden Biri Değildir?
A) Üretim Kapasiteleri
B) Yerleşim Yeri Ve Özellikleri
C) İşletme Sermayesi Güçleri
D) Ürün Ve Hizmet

48. Aşağıdakilerden Hangisi Ürün Ve Hizmetlerin Hedef Müşterilere Sunumunda Vurgulanacak Özelliklerden Biri Değildir?
A) Ürün Ya Da Hizmetin Tanımlanması
B) Ürün Ve Hizmetlerin Piyasadaki Rakiplerin Farkları
C) Rakiplerin Güçlü Ve Zayıf Yönleri
D) Müşterilerin Ürün Ve Hizmetlerden Hangi Faydaları Sağlayacağı

49. İşletmelerin, Amacına Ulaşmak İçin Ne Gibi İşlerin Yapılması Gerektiğini, Bunların Sırasını, Zamanını, Süresini, Kimler Tarafından Ve Hangi Yollar İzlenerek Yapılacağını Gösteren Tasarı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Plan B) Araştırma
C) Örgütleme D) Planlama

50. Kendi İşini Kurmak Amacı İle Harekete Geçen Girişimci Aşağıdakilerden Hangisini Yapmaz?
A) İş Fikri Belirleme B) Araştırma
C) Koordinasyon D) Organizasyon

51. Sanatkâr, Esnaf, Sanayici Ve Serbest Melek Erbabının Oluşturduğu Şirket Türünde Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Sermayenin Tamamı İşletme Sahibine Aittir
B) Yönetim Ortaklara Aittir
C) Kâr Ve Zararın Tamamı İşletme Sahibine Aittir
D) İşletme Yönetimi, Sermayesi İşletme Sahibine Aittir

52. Aşağıdakilerden Hangisi Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Sermaye Şirketlerinden Biri Değildir?
A) Kolektif Şirket
B) Limitet
C) Anonim
D) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket

53. Aşağıdakilerden Hangisi Şahıs Şirketidir?
A) Anonim B) Kolektif
C) Limitet D) Kooperatif

54. “Bir Unvana Sahip, Esas Sermayesi Belirli, Payları Bölünmüş Ve Borçlarından Dolayı Yalnız Sermayesi İle Sorumlu Olan Şirkettir” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisini İfade Eder?
A) Limitet B) Anonim
C) Adi Komandit D) Kooperatifler

55. Aşağıdakilerden Hangisi Kooperatiflerin Kuruluşlarındaki Kurallardan Biri Değildir?
A) Kooperatife Giriş Ve Çıkış Serbest Değildir
B) Kooperatif Üyelerinin Payları Ne Olursa Olsun, Ancak Bir Oya Sahiptirler
C) Kâr Ortaklara, Kooperatifle Yaptıkları İş Oranında Dağıtılır
D) Sermaye Karşılığı Verilecek Faiz Sınırlıdır (Faiz Oranı Düşüktür)

56. Aşağıdakilerden Hangisi Kamu İşletmelerinin Kuruluş Amaçlarından Değildir?
A) Kamu Kurumlarına Gelir Sağlamak
B) Gelişmemiş Veya Az Gelişmiş Yörelerin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Yönden Gelişmesini Sağlamak
C) Özelleştirme Yapmak
D) Ülkenin Ekonomik Kalkınmasını Hızlandırmak

57. Planlamada Belirlenen İşletme Amaçlarına Ve Bunlara Ulaşmak İçin Seçilen İşler, Kişiler Ve İş Yerleri Arasında Yetki İlişkilerinin Kurulması Faaliyetlerinin Tümüne Ne Ad Verilir
A) Koordinasyon B) Organizasyon
C) Araştırma D) Planlama

58. Aşağıdakilerden Hangisi Organizasyonun Aşamalarından Biri Değildir?
A) İşlerin Organizasyonu
B) İnsan Gücünün Organizasyonu
C) Finans Kaynakları
D) Yer, Araç Ve Yönetimlerin Belirlenmesi

59. “Çalışmayı Kolaylaştırmak Ve Başarıyı Sağlamak İçin İşletmenin Bütün Faaliyetlerinin Uyum İçersinde Yürütülmesi Fonksiyonudur.” İfadesi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Koordinasyon B) Organizasyon
C) Araştırma D) Planlama

60. İşletmede Kullanılacak Ham Madde, Makine, Bina, Araç Gereçler Vb. Elde Edilmesi Ve İşlerin Konusuna Göre Düzenlenmesi İfadesi Aşağıdakilerden Hangisinin Tanımıdır?
A) İnsan Gücü Organizasyonu
B) Koordinasyon
C) Yer, Araç Ve Yönetimlerin Belirlenmesi
D) Planlama

61. Aşağıdakilerden Hangisi Koordinasyonun İlkeleri Ve Tekniğinden Biri Değildir?
A) Koordinasyon, Sorumlu Kişiler Arasında Doğrudan Görüşmeler Yolu İle Sağlanmalıdır
B) Plan Yapılıp, Politikalar Kararlaştırılırken, Daha Başlangıçta Koordinasyon Sağlanmalıdır
C) Bir Sorun İle İlgili Bütün Faktörlerin Karşılıklı Olarak Birbirlerine Olan Etkileri Göz Önüne Alınarak Koordinasyon Yapılmalıdır
D) Koordinasyon Sürekli Bir İşlem Olarak Düşünülmemelidir

62. “Bir Fayda Yaratmak İçin Girişilen Faaliyetler Dizisi Olarak Tanımlanır” İfadesi Neyin Tanımıdır?
A) İş Planı B) İş
C) Doküman D) Kredi

63. Yatırımcı Veya Faizle Finans Sağlayan Kişi Kurum Veya Kuruluşlara İş Tasarısı Hakkında Bilgi Veren Dokümana Ne Ad Verilir?
A) İş Planı B) Doküman
C) İş D) Kredi

64. İş Planı Aşağıdaki Konulardan Hangisini İçermez?
A) Girişimcinin Özelliklerini Ve Hedeflerini
B) Piyasa Özelliklerini
C) İşletmenin Yasal Yapısını
D) İş Kurmada Rehber Olmayı

65. Planlama, Denetleme Amacı İle Kısa, Orta Ve Uzun Vadeli Olarak Yapılır İfadesi Hangi Sınıflandırma Çeşididir?
A) Süreye Göre Sınıflandırma
B) İşleve Göre Sınıflandırma
C) Planına Göre Sınıflandırma
D) Faaliyet Alanına Göre Sınıflandırma

66. Aşağıda Bir İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Kuralar Verilmiştir. Bunlardan Hangisi Yanlış Verilmiştir?
A) Bir İş Planı Yapılırken Ana Başlıklar Belirlenip Bunlar İçin Ayrı Dosyalar Oluşturulmalıdır
B) Bilgiler Toplanıp İncelendikçe Pazar Araştırması, Maliyet, Mali Tasarılar Gibi Uygun Başlıklar Altında Dosyalar Düzenlenebilir
C) İş Planı Yazılırken Temel Noktalar İle Ele Alınan Araştırmadan Çabuk Ve Doğru Sonuçlar Çıkarmak Üzerinde Durulmalıdır
D) Çok Fazla Sözcük İle Dolu Raporlar Etkileyici Gözükecektir. Bu Planın İçeriğinden Daha Önemlidir

67. Girişimci İş Yerinin Teknik Ve İdarî Donanım Gereksinimini Belirlerken Aşağıdakilerden Hangisini Dikkate Almaz?
A) Makine-Ekipman Yerleşimi
B) Bina İçi Yerleşim
C) İklim Şartları
D) Bina Dışı Düzenlemeler

68. Üretim Araçları Ve Malzemelerin Üretim Alanı Üzerindeki Düzenlemesi Seçilen Üretim Sistemine Göre Yapılır. Aşağıdakilerden Hangisi En Çok Kullanılan Düzenleme Türlerinden Biri Değildir?
A) Üretilecek Mamule Göre Düzenleme
B) Karışık Durumlu Düzenleme
C) Üretime Göre Düzenleme
D) Sabit Durumlu Düzenleme

69. Kendi Adına Bağımsız Çalışanların İşe Başladıktan Sonra Zorunlu Veya Kendilerinin Başvurdukları Sosyal Güvenlik Sistemi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Bağ-Kur B) Emekli Sandığı
C) S.S.K D) Hepsi

70. Aşağıdakilerden Hangisi Belediye Sınırları İçinde Faaliyet Gösteren Tacirlerin Belediyeye Karşı Sorumluluklarında Biri Değildir?
A) İş Yeri Açma, Çalışma Ruhsatı Alma Ve Harç Ödeme
B) İlan Ve Reklam Vergisi Ödeme
C) Çevre Temizlik Vergisi Ödeme
D) Isınma Ve Elektrik Ödeme

71. Aşağıdakilerden Hangisi Vuk’da Mükelleflerin Vergi Dairesine Bildirmekle Yükümlü Olduğu Hususlardan Biri Değildir
A) Vergi Levhası
B) İşe Başlama
C) İşi Bırakma
D) Adres Ve İş Yeri Sayısındaki Değişiklik

72. Aşağıdakilerden Hangisi İşletmenin Kuruluş Yerini Etkileyen Faktörlerden Biri Değildir?
A) İş Gücü Gereksinimi B) İş Fikri
C) Çevresel Etkiler D) Enerji Gereksinimi

73. Aşağıdakilerden Hangisi İşin Fiilen Kurulması İle İlgili Değildir?
A) İş Yeri Kiralama
B) Yasal Kuruluş İşlemleri
C) Personel Temini
D) Rakiplerle İletişim

74. Binanın; Büyüklüğünün, Yerinin, Planının, Konumunun Ve Gerekli Ticaret Araçlarının Tanımlanması İfadesi Hangi Bölüme Ait Bilgilerdir
A) İş Yerine Ait Bilgiler
B) Pazarlama Stratejilerine
C) İşe Ait Bilgiler
D) Mali Düzenlemelere

75. Bir İşletme Personel Alırken Aşağıdaki Kaynaklardan Hangilerine Başvurabilir?
A) İlanla
B) Personelin Yakınları Ve Arkadaşlarına Haber Göndererek
C) İş Kurumu Kanalıyla
D) Hepsi

76. Aşağıdakilerden Hangisi İşletmeyi Geliştirme Aşamalarından Değildir?
A) Kendi Ayakları Üzerinde Durur Hale Getirme
B) Kullanılan Kapasiteyi Yükseltmek
C) İşletmeye Yeni Kapasiteler Eklemek
D) İşletmeyi Kurmak

77. Aşağıdakilerden Hangisi İşletmelerde Kapasite Seçimi Faktörlerinden Biri Değildir?
A) Talep B) Finansal Kaynaklar
C) Risk D) Maliyetler

78. “İşletmelerinin Kurulduktan Sonra Kendi Ayakları Üzerinde Durur Hale Geldikleri İlk Dönemde Girişimciler Minimum …… Almalıdırlar.” Cümlesinde Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) Risk B) İş Gücü
C) Kapasite D) Sermaye

79. İşletme Gelişme Planının Başarısı Ve Hızı Girişimcinin Ne Kadar Doğru İşletmecilik Yaptığına Ne Kadar Başarılı Bir ………. Olduğuna Ve Ne Kadar Doğru Bir Sistem Kurduğuna Bağlıdır.” Cümlesinde Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) İş Gücü B) Kapasitesi
C) İşletme Yöneticisi D) Makine-Donanımı

80. İşletmenin Üretim Kapasitesini Artırmak Belirli Bir Süre İçersinde, Mevcut İş Gücü, ……… Ve Teknoloji Gibi Üretim Faktörlerini Kullanarak Üretim Miktarının Artırılmasıdır.” Cümlesinde Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) Makine B) Kapasite
C) Üretim D) Kaynak

81. Bir Başkası Adına Ve Ona Bağlı Olarak Çalışanlar İle Onları Çalıştıranlar Arasında İş İlişkilerini Düzenleyen Hukuk Dalı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) İş Hukuku B) Anayasa Hukuku
C) Özel Hukuk D) İşçi Hukuku

82. Bir Hizmet Sözleşmesine Dayanarak İşçi Çalıştıran Gerçek Ve Tüzel Kişilere Ne Denir?
A) Vakıf B) İş Alan
C) İşveren D) Dernek

83. Aşağıdakilerden Hangisi İş Planı Hazırlanması İçin Gerekli Verilerden Biri Değildir?
A) Maliyeye Ait Bilgiler
B) İş Yerine Ait Bilgiler
C) Pazarlama Stratejileri
D) İşe Ait Bilgiler

84. Planlamada Belirlenen İşletme Amaçlarına Ve Bunlara Ulaşmak İçin Seçilen İşler, Kişiler Ve İş Yerleri Arasında Yetki İlişkilerinin Kurulması Faaliyetlerinin Tümü Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Planlama B) Organizasyon
C) Araştırma D) Koordinasyon

85. Sermaye, Emek, İş Bölümü İsteyen, Büyük Hedeflerin Gerçekleştirilmesi İçin Kurulan Şirketler Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kolektif B) Ortaklıklar
C) Sermaye Şirketleri D) Şahıs Şirketleri

86. İş Fikrinin Bağlantıda Olacağı Piyasaların Genel Özelliklerini Belirlenmesinde Aşağıdaki Sorulardan Hangisi Yanlıştır?
A) İşletme Kuruluş Aşamasında Hangi Kurum Ve Kuruluşlara Karşı Yükümlüdür?
B) İşletmenin Girdi Sağlayacağı Piyasalar Hangileridir Ve Belirgin Özellikleri Nelerdir?
C) Makine–Donanım, Araç Gereçlerin Sağlanacağı Piyasalar Hangileridir Ve Belirgin Özellikleri Nelerdir?
D) İş Gücü Sağlanacağı Piyasaların Temel Özellikleri Nelerdir?

87. İş Fikri Piyasa Özellikleri Araştırılırken Aşağıdaki Hangi Piyasalardan Söz Etmek Gerekir?
A) Ham Madde Üreticileri B) Pazarlamacılar
C) Girdi Piyasaları D) Hepsi

88. Hizmet Sözleşmesini Feshetmek İsteyen Tarafın, Fesih Tarihinden Belli Bir Süre Önce Bunu Karşı Tarafa Bildirimle Haber Vermesi İfadesi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Fesih B) Feshi İhbar
C) Sözleşme D) Grev

89. İş Yerinde Çalışmayı Durdurmak Veya İşin Niteliğine Göre Yavaşlatmak İfadesi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Lokavt B) Grev
C) Sözleşme D) Fesih

90. Aşağıdakilerden Hangisi İşletmelerin Kuruluş Yerlerinin Seçiminde Yönlendirici Olan Özelliklerdendir?
A) Ham Maddeyi İşletmeye Ulaştırmak
B) Ürün Ya Da Hizmetlerin En Ekonomik Şekilde Müşteriye Ulaştırmak
C) İşletmenin İhtiyaç Duyduğu İş Gücü Ve Diğer İşletme Girdilerini Temin Etmek
D) Hepsi

91. İşverenin Ya Da İşveren Meslek Kuruluşunun Kararı İle İş Yerinde Çalışmanın Durdurulması Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Grev B) Lokavt
C) Sözleşme D) Fesih

92. İşçi Ve İşveren Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Kurallar Aşağıdakilerden Hangisidir ?
A) Özel Hukuk- Ticaret Hukuku
B) Kamu Hukuku-İdare Hukuku
C) Kamu Hukuku- Ceza Hukuku
D) Özel Hukuk-İş Hukuku

93. Aşağıdakilerden Hangi Kurala Uyulması Zorunlu Değildir?
A) Tüzük B) Kanun
C) Yönetmelik D) İçtihat

94. Hakim, Uyuşmazlığa Çözüm Bulmak İçin Aşağıdaki Dizilerden Hangisini Sırasıyla Uygular ?
A) Kanun Hükümleri-Örf Ve Adet Kuralları-İçtihatlar
B) Örf Ve Adet Kuralları-Tüzükler-İçtihatlar
C) Kanun Hükümleri-İçtihatlar-Örf Ve Adet Kuralları
D) İçtihatlar-Örf Ve Adet Kuralları-Kanun Hükümleri

95. Aşağıdakilerden Hangisi Milletvekili Seçilme Şartlarından Biri Değildir ?
A) Türk Vatandaşı Olmak
B) İlkokul Mezunu Olmak
C) Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak
D) 40 Yaşını Doldurmuş Olmak

96. Askerî Mahkemelerce Verilen Hükümlere Karşı Hangi Yüksek Mahkemede Tekrar İncelenme Yoluna Gidilir ?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi
C) Askerî Yargıtay
D) Sayıştay

97. Aşağıdakilerden Hangisi Yürütme Organı İçinde Yer Almaz ?
A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar
C) Milletvekilleri D) Başbakan

98. Kamu Giderlerini Karşılamak Üzere, Devletin Tek Taraflı Olarak Kanun Gücüne Dayanarak Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Gelir Ve Mallarından Aldığı Ekonomik Değerler Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Sigorta B) Mülkiyet
C) Vergi D) Faiz

99. Aşağıdakilerden Hangisi Standartların Tüketiciye Sağladığı Faydalardan Biri Değildir?
A) Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamak
B) Karşılaştırma Ve Seçim Kolaylığı Sağlamak
C) Kayıp Ve Artıkları Asgariye İndirmek
D) Fiyat Ve Kalite Yönünden Aldanmaları Önlemek

100. Aşağıdakilerden Hangisi Hukuk Kurallarının Özelliklerinden Değildir?
A) Mahkemelerce Konulmaları
B) Bir Değer Yargısına Dayanmaları
C) Soyut Bir Özellik Taşımaları
D) Yaptırıma Dayalı Olmaları

Cevaplar
1.A
2.C
3.D
4.B
5.D
6.A
7.B
8.C
9.A
10.D
11.B
12.B
13.D
14.C
15.A
16.A
17.B
18.D
19.C
20.B
21.D
22.D
23.A
24.C
25.A
26.B
27.C
28.D
29.C
30.B
31.C
32.D
33.B
34.D
35.B
36.C
37.C
38.C
39.B
40.A
41.C
42.B
43.D
44.A
45.B
46.C
47.D
48.C
49.B
50.A
51.B
52.A
53.B
54.B
55.A
56.C
57.B
58.C
59.A
60.C
61.D
62.B
63.A
64.D
65.A
66.D
67.C
68.B
69.A
70.D
71.A
72.B
73.D
74.A
75.D
76.D
77.C
78.A
79.C
80.A
81.A
82.C
83.A
84.B
85.C
86.A
87.D
88.B
89.B
90.D
91.B
92.D
93.D
94.A
95.B
96.C
97.A
98.C
99.C
100.A

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ