Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Usta Öğretici Sözleşmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Sözleşmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Sözleşmesi

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Sözleşmesi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kadrosuz Usta Öğretici Hizmet Sözleşmesi Örneği.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Sözleşmesi 21 Maddeden Oluşmaktadır. Kadrosuz Usta Öğreticiler Ek Ders Saati Ücreti Karşılığında Görevlendirilir. Resmi Görevi Bulunmayanlara Haftada En Fazla 40 Saat, Resmi Görevi Olanlara Haftada En Fazla 10 Saat, Emekli Usta Öğreticilere İse Haftada En Fazla 30 Saat Görev Verilebilir.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Sözleşmesi

…………………….EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde1- Bu hizmet sözleşmesi ………………………………. TC Kimlik Numaralı ……………………… ……………………. (Usta Öğretici olarak anılacaktır) ile …………………… Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (Merkez olarak anılacaktır) Müdürü ……………… arasında, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge’ nin (Yönerge olarak anılacaktır) ilgili maddeleri doğrultusunda, aşağıdaki şartlara göre düzenlemiş ve imza altına alınmıştır.

Madde 2- Görevlendirilen ücretli öğretmen/usta öğretici hizmet zamanı süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine tabi olarak birim saat ücreti ile çalışır (saat ücretinde çalışılan mali yıl için tespit edilen gündüz- gece tutarları esas alınacaktır); kendisine başka bir ödeme yapılmaz.

Madde 3- Ücretli öğretmen/usta öğretici Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge’ye göre görevlendirilirler.

Madde 4- Görevlendirilen Ücretli öğretmen/usta öğretici kurs onayında belirlenen tarih, yer ve saatlerde görev yapmak zorundadır. Ücretli öğretmen/usta öğretici halk eğitimi merkezi müdürlüğünün haberi olmadan görev yerine gitmemesi, yetkili kişilerce yapılan denetim ve kontrollerde görev yerinde mazeretsiz olarak bulunmaması ve/veya görev yerini erken terk etmesi halinde Ücretli öğretmen/usta öğreticinin hizmet sözleşmesi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 5- Ücretli öğretmen/usta öğretici önemli mazeretleri dışında izin kullanamaz. İzin kullandığı günlerde ders ücreti kesilir. Ücretli öğretmen/usta öğretici raporlu ve/veya izinli olduğu döneme ilişkin dersleri Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 76. Maddesine göre işler. (Alınan rapor en geç iki gün içinde halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim edilmesi; olağanüstü durumlar haricinde kalan hususlar için talep edilen mazeret izinleri için en az 3 gün önceden halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yazılı dilekçe verilmesi ve kurum müdürlüğünce dilekçeye verilecek cevaba göre hareket edilmesi gerekir.)

Madde 6- Görevlendirilen ücretli öğretmen/usta öğretici sağlık kurumlarınca tespit edilmiş önemli bir sağlık sorunu ve/veya resmi bir göreve atanması gibi halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında hiçbir şekilde görevi bırakamaz. Ücretli öğretmen/usta öğretici görevlendirildiği kursa ait kurs onayındaki süre dolmadan görevi bırakması, görevi savsaklaması, kursiyerleri rahatsız etmesi, halk eğitimi merkezine zarar verecek hal ve harekette bulunması ve benzeri durumlarda halk eğitimi merkezi müdürlüğü ilgili ücretli öğretmen/usta öğreticinin hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme, bir daha kurumda görev vermeme ve/veya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

Madde 7- Çeşitli nedenlerle (kursiyer sayısının sekizin altına düşmesi v.b.) kursun ilgili makamın olur’ları ile kapatılması halinde ücretli öğretmen/usta öğreticinin, kendisine yeni bir kurs açılmadığı ve/veya daha önce açılmış başka bir kursta görevlendirilmediği sürece hizmet sözleşmesi kursun kapatılma tarihinde feshedilmiş sayılır. Bu durumdan dolayı ücretli öğretmen/usta öğretici hiçbir hak iddia edemez.

Madde 8- Ücretli öğretmen/usta öğretici en az haftada bir kez halk eğitimi merkezi müdürlüğüne gelerek halk eğitimi merkezi müdürüne veya onun görevlendirdiği müdür yardımcısına görevlendirildiği kursa ait ders defterini imzalatmak zorundadır. Ücretli öğretmen/usta öğreticiye yapılacak ücret tahakkuklarında bu imzalar esas alınacaktır.

Madde 9- Görevlendirilen ücretli öğretmen/usta öğretici sözleşme şartlarından herhangi birisini yerine getirmediği, kursu ile ilgili ders programına uymadığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı yürütülmesine İlişkin Yönerge ile halk eğitim merkezinde çalışanları ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine uymadığı takdirde hizmet sözleşmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce tek taraflı olarak fesih edilebilir. Ücretli öğretmen/usta öğreticinin hizmet sözleşmesi halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından tek taraflı feshedilmesi durumunda ücretli öğretmen/usta öğretici hiçbir hak iddia edemez.

Madde 10- Merkezde görevlendirilen Usta Öğretici, öğreticilik görevini plan ve program dahilinde yürütür. Kendisine modüler sistemde kurs açılan Usta Öğretici, modüler sistemin tüm gereksinimlerini bilmek ve plan ve programlarını buna uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.

Madde 11- Usta Öğreticiye çalıştığı ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu süre resmi görevi bulunanlar için haftada 10 saat, resmi görevi bulunmayanlar için haftada azami 40 saattir. Emekli Usta Öğreticilerin haftalık çalışma süresi 30 saattir. Çalışanların ücretleri, Merkezce hazırlanan ek ders puantaj cetvelleri doğrultusunda hazırlanır.

Madde 12- Usta Öğreticinin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. Merkez, Usta Öğreticiyi Cumartesi-Pazar günleri de dahil olmak üzere 07:00-24:00 saatleri arasında görevlendirebilir.

Madde 13- Adına kurs açılan Uzman ve Usta Öğretici kendisine verilen HEM Otomasyon şifresini kullanarak (HEM Otomasyon sisteminde bulunmayanları elle hazırlayarak) aşağıdaki evrakları kurs süresi içerisinde ve bitiminde hazırlayarak zamanında Merkez’e teslim etmekle yükümlüdür.

Gerekli Evraklar
1)Kursun açılmasını takip eden hafta içerisinde kursun niteliğine ve kurs programına uygun olarak hazırlanmış Kurs Planı’nın hazırlanması ve teslim edilmesi.
2)Merkezce talep edilmesi durumunda kursun ¼ ‘lük süresi içerisinde Kursiyer Memnuniyet Anketi(Yönerge Ek-8)’nin doldurulmasının sağlanması ve Merkezin talep edeceği yöntemle teslim edilmesi.
3)Merkezce talep edilmesi durumunda kurs bitiminde Kursiyer Memnuniyet Anketi (Yönerge Ek-8/a)’ un doldurulmasının sağlanması ve Merkezin talep edeceği yöntemle teslim edilmesi.
4) Kursun niteliğine ve modülün içeriğine göre yazılı sınav (veya eş değer ölçüm yöntemi ile değerlendirme) yaparak kurs bitiminde Modül Değerlendirme Çizelgesi (Yönerge Ek-10) ile birlikte sınav evrakları (değerlendirilen çalışma)’ nın teslim edilmesi. Kurs süreci içerisinde yapılan sınavlara ait notların HEM Otomasyon sistemine işlenmesi.
5) Kursiyerlerin devam devamsızlıklarını bir form ile izlenmesi ve kurs bitiminde teslim edilmesi.
6) Kurs sonunda kurs ve modül değerlendirme raporu hazırlanarak teslim edilmesi.

Madde 14- Sigorta primi hesabında, 28 Ağustos 2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen esaslara göre “ pirim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazanılan brüt ek ders ücreti toplam tutarının, pirime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsurat dikkate alınmaz.” Esası uygulanır.(Ödemeler Ek ders puantaj çizelgelerine uygun olarak ödenir)

Madde 15- Görevlendirilen ücretli öğretmen/ usta öğreticilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili iş ve işlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilgili mevzuat kurallarına göre zamanında yürütülür ve sonuçlandırılır.

Madde 16- Ücretli öğretmen/usta öğretici halk eğitimi merkezi müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğu ve kursiyer bulunduğu takdirde, bu sözleşmenin bitiminden sonra açılacak kurslarda görevlendirilebilir. Ancak ücretli öğretmen/usta öğretici görevlendirilmediği takdirde de hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Madde 17- Ücretli öğretmen/usta öğretici, normal görevi dışında halk eğitimi merkezi müdürlüğünün düzenlediği toplantı, sergi, şölen v.b. sosyal etkinliklere katılmak ve yapılan çalışmalara yardım etmek zorundadır.

Madde 18- Sözleşmenin imza altına alınmış olması, Usta Öğreticiye görev verilmesi zorunluluğunu ortaya koymaz.

Madde 19 – Sözleşme süresi, Usta Öğreticinin sözleşmeyi imza tarihinden başlayarak bir sonraki öğretim yılının ilk gününe kadar devam eder. Sonraki öğretim yılına sarkan kurslar için sözleşme yürürlüğü devam eder, bu kursların bitimi ile herhangi bir itiraza lüzum kalmadan yürürlük kendiliğinden sona erer.

Madde 20- Ücretli öğretmen/usta öğretici …………………. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü dışında başka bir halk eğitimi merkezi müdürlüğü ve/veya kurumda çalışıyorsa bu durum ile ilgili yazılı dilekçe vermesi gerekir.(Haksız ödemenin önüne geçmek için ücretli öğretmen/usta öğretici özel gider indirimini ders yükünün en fazla olduğu kurumdan alacaktır.)

İşveren

…/…./20…..
……………. Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Kadrosuz Usta Öğreticinin
TC Nosu :
Adı Soyadı :
Telefonu :
Adresi :
İmzası :

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ