Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirmesi

Halk Eğitim Usta Öğretici Görevlendirmesi Nasıl Yapılır, Kimler Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Olarak Görev Alabilir. Kadrolu Usta Öğretici Nedir, Görevleri Nelerdir. Kadrosuz Ders Ücreti Karşılığı Usta Öğretici Görevlendirmesinde Öncelik Sıralaması Nasıl Yapılır.

Kadrolu Usta Öğretici

Madde 25 – (1) Usta Öğreticiye Kurum Müdürü Tarafından İhtiyaç Olması Halinde Açılan Kurslarda Görev Verilir. Gerektiğinde Birden Çok Kurs Merkezinde De Görev Verilebilir.

(2) Kurs Görevi Verilemediği Takdirde, Görevli Bulunduğu Çevrede, Kurum Müdürlüğünün Uygun Göreceği Planlama, Kursa Hazırlık, Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları, Kurs Materyali Geliştirme Çalışması, Alan Araştırmaları Ve Çevre İnceleme, Atölyelerde Üretim Çalışmaları Görevi Verilir.

(3) Asıl Alanlarında Kurs Açılmamışsa İstekleri De Dikkate Alınarak Alanlarına Yakın Kurslarda Görev Verilebilir. Alanında Veya Yan Alanda Kurs Açılamaması Durumunda Kurumunun Uygun Göreceği Büro Ve Üretim Hizmetlerinde Görevlendirilir.

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme

Madde 26  -(1) Kurs Açılacak Alanda, Kurumda Ve Kurumun Bulunduğu Eğitim Bölgesinde Yeterli Sayıda Öğretmen Ve Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapacak İstekliler Arasından Karşılanır.

(2) İhtiyaç Halinde Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Resmi Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Yapılır.

(3) Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Aşağıda Belirtilen Öncelik Sırasına Göre Yapılır:
A) Örgün Eğitim Ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler.
B) Emekli Öğretmenler.
C) Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi İle Öğretim Görevlileri.
Ç) Resmi Kurumlarda Çalışanlardan İhtiyaç Duyulan Alanda Lisans Mezunu Kişiler.

(4) Üçüncü Fıkrada Sayılanlardan Görevlendirme Yapılamaması Durumunda İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesi Yapılır.

(5) İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar Şunlardır:
A) Görev Alacağı Kursun Öğretim Programında Belirtilen Eğitici Şartını Taşımak.
B) Türk Vatandaşı Olmak.
C) 18 Yaşını Doldurmuş Olmak.
Ç) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
D) 26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkûm Olmamak.
E) Askerlikle İlişiği Bulunmamak.
F) Sağlık Durumu Yönünden Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmamak.

(6) İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmelerinde Yapılacak Değerlendirmeler, Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürünün Başkanlığında, Bir Hayat Boyu Öğrenme Kurum Müdürü İle Bir Örgün Eğitim Kurum Müdüründen Oluşan Komisyon Tarafından Yapılır Ve Mülki İdare Amirinin Onayına Sunulur.

(7) Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınır. Takvim Dışı Olarak Yıl Boyunca Başvuru Yapılabilir.

(8) Başvuruda Bulunacaklardan;
A) Hangi Kurs/Kurslarda Görev Almak İstediğini Belirten Dilekçe,
B) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki Puana Esas Olan Belgelerin Aslı Ve Fotokopileri,
İstenir.

(9) Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar Şunlardır:
A) Görev Verilecek Ücretli Usta Öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna Göre Belirlenir. Başvuru Sonuçları Ekim Ayının İlk Haftasında Tamamlanarak İlan Edilir. Bu Sıralama Bir Yıl Süreyle Geçerlidir.
B) Görevlendirmeler Yüksek Puan Alandan Başlamak Üzere Tercih Sırasına Göre Yapılır.
C) Yeni Kurs Talebi Olması Halinde, Sıralamada Bulunan Ücretli Usta Öğreticilerden Görevlendirme Yapılır. Sıralamada Yeterli Ücretli Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda, Kursun Açılmasından 15 Gün Önce Duyuru Yapılması Şartıyla Komisyonca Gerekli İş Ve İşlemler Tekrarlanarak Sıralama Yapılır.
Ç) Mücbir Sebepler Haricinde Göreve Başlamayanlar İle Verilen Görevi Bırakanlar İçin Bir Yıl Süreyle Görevlendirme Yapılmaz.

(10) Resmi Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmelerle İhtiyacın Karşılanamaması Halinde, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çalışma İzni, İçişleri Bakanlığınca Oturma İzni Ve Alanında Yeterlilik Belgesinin Denkliğinin Yapılmış Olması Şartıyla İlgili Mevzuat Kapsamında Yabancı Uyruklular Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilebilir.

(11) Ceza Ve Tutukevlerinde Hükümlü Ve Tutuklulara Yönelik Açılacak Kurslarda, Öğreticilik Görevi Öncelikle Cezaevi Ve Tutukevinde Görev Yapan Öğretici Niteliğine Sahip Kişilerden Karşılanır. Talep Olmaması Halinde Üçüncü Ve Dördüncü Fıkra Hükümlerine Göre Görevlendirme Yapılır.

(12) Ücretli Usta Öğreticiler, Bir Mali Yıl İçerisinde 11 Aydan Fazla Görevlendirilemez.

(13) Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar Öğreticiliği Görevlendirmelerinde Üçüncü Fıkra Hükümleri Uygulanmaz.

(14) Ücretli Usta Öğretici Olarak Görev Verileceklere, Bakanlıkça Hazırlanan Programa Göre Eğitim Verilir.
Ücretli Usta Öğreticilerin Görev Ve Sorumlulukları

Madde 27 – (1) Kurumlarda Görevlendirilen Ücretli Usta Öğreticiler, Öğreticilik Görevlerini Plan Ve Program Dahilinde Yürütürler. Bu Kişiler, Görevleri Süresince Devlet Memurlarının Tutum, Davranış Ve Vakarına Uygun Davranmakla Sorumludur.

(2) Ücretli Usta Öğreticilere Çalıştıkları Ders Saati Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenir.

(3) Ders Görevi İle Görevlendirilen Ücretli Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla Sekiz Ders Saatidir. Müdür, Cumartesi Ve Pazar Günleri De Dahil Olmak Üzere Ücretli Usta Öğreticilere Günün 07.00 İle 22.00 Saatleri Arasında Görev Verebilir. Bu Çalışma Süresi Haftada 40 Ders Saatini Geçemez.

(4) Ücretli Usta Öğreticilere Alan Taraması Görevi Verilmez.

(5) Kursiyerlerin Çeşitli Nedenlerle Öğrenime Devam Etmemeleri Halinde Kursun Kapatılması Durumunda, Ücretli Usta Öğreticilerin Başka Bir Kursta Görev Almaları Sağlanır. Bu Durumun Mümkün Olmaması Durumunda Görevlendirmeleri İptal Edilir. Bu Kişilere Görev Yaptığı Süre Kadar Ücret Ödenir.

(6) Ücretli Usta Öğreticilerin, Birinci Fıkrada Belirtilen Şartları Taşımadıkları, Görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna Göre Başarısız Oldukları, Bu Yönetmelik Hükümlerine Uymadıkları Kurum Müdürlüğü, Mülki İdare Amirleri Veya Denetlemeye Yetkili Birimlerce Belirlenmesi Durumunda, Usta Öğreticilerin Görevlendirmeleri İptal Edilir. Bu Kişilere Görev Yaptığı Süre Kadar Ücret Ödenir.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. orhan dedi ki:

    usta öğreti başvuruları nereye ne zaman yapılıyorr

    1. usta öğretici başvurusu halk eğitim merkezlerine genellikle eylül aylarında yapılır, yıl içerisinde usta öğreticilik başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

BİR YORUM YAZ