Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması, Açılacak Kursların Belirlenmesi, Halk Eğitimde Açılabilecek Kurs Türleri, Hem Halk Eğitim Kursları Nerelerde Açılır, İşbirliği Halinde Açılan Kurslar.

Hem Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması
Gerçek Kişiler İle Özel Sektör Ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Ait Bina Ve Tesislerin Fiziki Şartlar, Güvenlik, Sağlık Ve Benzeri Konular Bakımından Hizmete Uygunluğu, Kurum Müdürünün Başkanlığında, Bir Müdür Yardımcısı Ve Öğretmenden, Yoksa Usta Öğreticiden Oluşan Bir Komisyon Tarafından Belirlenir. Bu Husus Rapora Bağlanır Ve Milli Eğitim Müdürünün Onayıyla Kurs Açılır.

Açılacak Kursların Belirlenmesi
Kurslar, Çevrede Yapılacak Kapsamlı Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmaları Sonucuna Göre Planlanır Ve Düzenlenir. Kurumlardaki Yönetici Ve Öğretmenler, Toplantı, Görüşme, Anket, Gözlem Ve Benzeri Yöntemlerle Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmaları Yapar. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Öğretmenler Bir Plan Dahilinde Ve Milli Eğitim Müdürünün Onayıyla Tanıtma Faaliyetlerinde Bulunur.

Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmalarında Bilişim Teknolojisi Ve Çevredeki Diğer İletişim Araçlarından Yararlanılır.

Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmaları Yıl Boyunca Devam Eder.

Açılabilecek Kurs Türleri
Kurslar, Birey Ve Toplumun Eğitim Düzeyi Ve Öğrenme İhtiyaçları Doğrultusunda Öğretim Programlarına Uygun Olarak Açılır. Kurslar Kişisel Gelişim, Sosyal – Kültürel, Mesleki Ve Teknik, Sanatsal Ve Sportif Alanlarda Açılır.

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması
Talep Edilen Kurslar, Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmalarından Sonra Açılır. Gerekli Olan Araç, Gereç, Teçhizat, Bina, Bütçe, Personel İhtiyaçları Kurumca Karşılanır. Kursa Katılanlardan Durumu Uygun Olanlar, Kendi İstekleriyle Etkinlik Giderleri İçin Okul Aile Birliğine Katkıda Bulunabilir. Kurslarda, Uygulama Yapılması Halinde Uygulamada Ortaya Çıkacak Eğitim Giderleri Okul Aile Birliği Tarafından Karşılanır.

Kurslar Nerelerde Açılabilir
A) Öncelikle Kurum Binalarında,
B) İl, İlçe, Belde, Köy Ve Mahallelerde Eğitim İçin Sağlanan Yerlerde,
C) Bakanlıklar İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Binalarda,
Ç) Eğitim Kurumlarına Ait Binalarda,
D) Gezici Olarak Hazırlanan Mobil Eğitim Araçlarında,
Düzenlenir.

İşbirliği İçinde Açılan Kursların Düzenlenmesi

(1) Kişisel, Sosyal Ve İstihdam İle İlişkili Bir Yaklaşımla Bireylerin Bilgi, Beceri Ve Yeterliliklerini Geliştirmek Amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerine Katkı Sağlamak, Kalite Ve Verimliliği Arttırmak, Hizmet Tekrarını Önlemek, Kaynakları Birleştirmek Yoluyla Diğer Resmi Ve Özel Kurum/Kuruluşlar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İş Birliği Yapılarak Kurumlarca Kurslar Düzenlenebilir.
(2) Özel, Resmi Kurum/Kuruluşlar Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İş Birliği Yaparak İl/İlçe Genelinde Düzenlenecek Faaliyetler İçin Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ülke Genelinde Diğer Bakanlık Ve İlgili Kurum Veya Kuruluşlar Arasındaki Faaliyetler İçin Genel Müdürlük Veya Bakanlıkça İş Birliği Belgesi Düzenlenir.
(3) İş Birliği Halinde Açılan Kurslarda, Kursiyerlerden Kurs Ücreti Adı Altında Ücret Talep Edilemez.
(4) İş Birliği Yapılacak Alan İle İlgili Mal Ve Hizmet Üreten Ve İş Birliği Kapsamında Kar Amacı Gütmeyen Firmalarla İş Birliği Yapılabilir Ve Kurslar Düzenlenebilir. 5580 Sayılı Kanuna Tabi Kurum Ve Kuruluşlar İle İş Birliği Yapılamaz Ve Kurslar Düzenlenemez.
(5) İş Birliği Yapılan Özel, Resmi Kurum/Kuruluşlar Ve Sivil Toplum Kuruluşları İş Birliği Kapsamında Açılan Kurslarda Kar Amaçlı Faaliyette Bulunamaz.
(6) Genel Müdürlüğün İş Birliği Yaptığı Özel, Resmi Kurum Ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Veya Şubeleri/Temsilcilikleri İle Milli Eğitim Müdürlüklerince Aynı Konuda Tekrar Eden İş Birliği Belgesi Düzenlenmez.
(7) Kuruluş Kanunlarında Verilen Yetki Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları Veya Özel Kuruluşlar Tarafından Düzenlenecek Hizmet İçi Eğitim Dışındaki Tüm Eğitim Etkinliklerinde De Bakanlık İle İş Birliği Yapılır.
(8) İş Birliği Belgesi Çerçevesinde Düzenlenebilecek Kurslarla İlgili Alınacak Onayda, Kursun İş Birliği Halinde Düzenleneceği Açıkça Belirtilir. Bu Şekilde Düzenlenen Kurslarda İzleme, Değerlendirme, Rehberlik, Denetim, Eğitim Programı Ve Belge Düzenlenmesi Kurumca Yapılır, Bu Yetki Başka Kurum Ve Kuruluşlara Devredilemez.
(9) Örgün Eğitim Kurumlarında Hayat Boyu Öğrenme Kurslarının İş Ve İşlemleri, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yoluyla E-Yaygın Sistemi Üzerinden Gerçekleştirilir.
(10) İş Birliği Belgesi Düzenlenerek Açılan Kurslarda, İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluş Temsilcisi İle Hayat Boyu Öğrenme Kurumu Müdürünün İmzasının Bulunduğu Kurs Bitirme Belgesi Verilir. Ancak Ceza Ve Tutukevlerinde Açılan Kurslarda, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Açılan Kurslarda, Kişilerin Hassasiyet Gösterdiği Kurslarda Ve Benzeri Kurslarda İş Birliği Yapılan Kurumun Talep Etmesi Halinde Kurs Bitirme Belgelerinde, İş Birliği Yapılan Kurumun İmzası Bulunmaz.
(11) Resmi Kurum/Kuruluşlar Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İş Birliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetlerdeki Eğitim Giderlerinin Hangi Tarafça Nasıl Karşılanacağı İş Birliği Belgesinde Açıkça Belirtilir.
(12) Bir Kursta Görevli Öğretmen Ve Usta Öğreticiye Aynı Anda İki Ayrı Yerden Ders Ücreti Ödenmez.

Kurumlarda Kurs Bitirme Belgesine Götüren Programlar Uygulanır.
Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında Düzenlenen Kurslarda Çalışma Süresinin Günlük En Fazla Sekiz Ders Saati Olarak Düzenlenmesi Esastır.
Eğitim Programlarında; Program İçeriği, Seviyesi Ve Eğitim Süresi Saat Olarak Belirtilir. Programların Süresi; İçeriğinde Yer Alan Bilgi, Beceri Ve Kazanıma Göre Belirlenir.

Programların Seviyesi:
Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurs Programlarında Örgün Ve Yaygın Eğitimdeki Referans Seviyeleri Birbiriyle İlişkilendirilir.
Genel Kurslar İle Beceri Geliştirme Kurslarında Seviyelendirme Aranmaz.

Programlarda Yatay Ve Dikey Geçişler:
Program Bütünlüğü Ve Devamlılığı İçinde Sertifika, Belge Ve Diplomaya Götüren Programlarda Yatay Ve Dikey Geçişlere İmkan Sağlanır.

Kurslarda Telafi Eğitimleri
Eğitim Öğretimi Aksatacak Nitelikte Olağanüstü Durum, Sel, Deprem, Hastalık, Havanın Aşırı Sıcak Ve Soğuk Olması Gibi Nedenlerle İl Veya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararıyla, Kurumlarda Eğitim Öğretime Ara Verilebilir. Bu Gibi Durumlarda Kursiyerlerin Eksik Kalan Eğitim Öğretimleri İçin Telafi Eğitimi Programı Yapılır.

Öğretmen Ve Usta Öğreticilerin Görevli, Raporlu Veya İzinli Olması, Göreve Geç Başlaması, Dönem Bitmeden Ayrılması Gibi Nedenlerden Dolayı İşlenmeyen Konular, Yoğunlaştırılmış Eğitimler İle Tamamlanır Ve Kurs Döneminin Uzatılması Yoluna Gidilmez. Bu Eğitimlere Ayrılacak Ders Saati Sayısının Devam Edilmeyen Toplam Ders Saati Sayısından Az Olmaması Gerekir. Ancak Doğal Afetlerde Olağanüstü Hal Ve Benzeri Sebeplerle Kursun Uzatılması, Kapatılması, Ara Verilmesi Mülki İdari Amirlerin Yetkisindedir.

Halk Eğitim Merkezleri Kurs Kayıt İşlemleri Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Halk Eğitimde Kursların Açılmasında Diğer Hususlar
(1) Döner Sermaye Kapsamında Düzenlenecek Kurslar İle İlgili Aşağıdaki Hususlara Uyulur:
A) Bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Bulunan Kurumlarda İşletmeye Bağlı Olarak Kurslar Düzenlenebilir. Döner Sermaye Kapsamında Açılacak Kurs Türleri, Kurum Tarafından Belirlenir. Kursların Bu Şekilde Düzenlenmesinde Mal Ve Hizmet Üretiminin Gerçekleştirilmesi Sağlanır Ve Öğrenci/Kursiyerlere Uygulama Eğitimi Yapma Fırsatı Verilir.
B) Üretime Yönelik Açılacak Kurs Türleri Belirlendikten Sonra Milli Eğitim Müdürünün Onayına Sunulur. Kursun Döner Sermaye Kapsamında Açıldığı Bu Onayda Belirtilir Ve İşlemler, Döner Sermaye Mevzuatına Göre Yürütülür.
(2) Mesleki Ve Teknik Kurslar İle İlgili Aşağıdaki Hususlara Uyulur:
A) İstihdam İçin Gerekli Niteliklere Sahip Olmayan Kişileri, İş Hayatında İstihdam İmkanı Bulunan Görevlere Hazırlamak Ve Sektörün İhtiyaç Duyduğu Niteliklere Uygun Becerileri Kazandırmak Amacıyla Mesleki Ve Teknik Kurslar Düzenlenir.
B) Bu Kurslara Katılanlar, Kurumlarda/İşletmelerde Beceri Eğitimine Devam Ettikleri Sürece 3308 Sayılı Kanun Çerçevesinde Öğrenci Ve Kursiyerlere Tanınan İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları İle Hastalık Sigortaları Hükümlerinden Kursu Açan Kurum Tarafından Faydalandırılır.
(3) Özel Mevzuatı Olan Kursların Açılmasında İlgili Mevzuat Ve Bu Yönetmelik Hükümlerine Uyulur.
(4) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Kurslar İle İlgili Aşağıdaki Hususlara Uyulur:
A) 22 Yaşını Doldurmuş Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyleri Mesleki, Teknik, Sosyal Ve Kültürel Alanda Bilgi Ve Beceri Sahibi Yapmak, Onları Hayata Kazandırmak, Üretken Bireyler Haline Getirmek Amacıyla Açılacak Kurslar, İhtiyaç Halinde Bakanlık Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumlarla İş Birliği Yapılarak Da Açılabilir.
B) Milli Eğitim Müdürünün Onayı İle 22 Yaşını Doldurmamış Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler İçin Özel Sınıf Ve Gruplar Oluşturulabileceği Gibi Kaynaştırma Yolu İle Diğer Kurslardan Da Faydalanmaları Sağlanabilir.
C) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler İçin Düzenlenecek Kurslarda Müracaat Eden Kursiyer Sayısı Dikkate Alınmadan Kurs Açılması Esastır. Ancak Açılacak Her Bir Kursta En Fazla Kaç Kursiyerin Eğitim Alacağına Dair Planlama Özel Eğitim Okulları Veya Kurumlarındaki Sınıf Mevcutları Esas Alınarak Yapılır.
Ç) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler İçin Açılacak Her Bir Kursta Bir Özel Eğitim Öğretmeni İle Birlikte Söz Konusu Kursu Verebilecek Bir Öğretmen/Usta Öğretici Görevlendirilmesi Esastır.
D) Bu Bireylerin Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Yürütülmesinde Özel Eğitim Mevzuatına Uyulur.

Halk Eğitim Yabancı Dil Kursları

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları
(1) Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Bakanlığa Bağlı Resmi/Özel Örgün Eğitim Kurumlarından Mezun Olanlara Örgün Eğitim Müfredatındaki Derslerle Sınırlı Olarak Açılan Kurslardır. Açılan Bu Kurslara Fiziki Ve Psiko Sosyal Gelişim Seviyesi Uygun Olan Örgün Öğretim Öğrencileri De Katılabilir. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları, İlgili Mevzuatına Göre Düzenlenir.
(2) Kurslar, Fiziki Kapasitesi Ve Öğrenci/Kursiyer Potansiyeli Yeterli Olan Resmi Ortaokullar, İmam-Hatip Ortaokulları, Ortaöğretim Kurumları İle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine Bağlı Olarak Açılır.
(3) Mezunlara Yönelik Kurslar Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılır. Ancak Halk Eğitimi Merkezinin Bulunmadığı Veya Bu Merkezlerde Kursun Açılamadığı Hallerde, Diğer Kurs Merkezlerinde De Kurs Açılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ