Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları Usta Öğreticilik

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları Usta Öğreticilik

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları Usta Öğreticilik

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları, Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Olarak Görev Alma Şartları Nelerdir.

Halk Eğitim Merkezlerinde Geçici Usta Öğretici Olarak Görevlendirileceklerle Bir Mali Yıl İçerisinde Olmak Koşulu İle En Fazla 11 Aylık Sözleşme İmzalanır. Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Çoğunlukla Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır, Başvuru Tarihleri Halk Eğitim Merkezlerinin Resmi Sitelerinden Yada İlan Panolarından İlan Edilir. Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Açacak Olan Usta Öğreticilerin Usta Öğretici Oryantasyonu Kursuna Katılmak Zorunludur. Usta Öğretici Oryantasyonu Kursu Halk Eğitim Merkezlerinde Açılmaktadır.

Kursiyerlerin Çeşitli Nedenlerle Öğrenime Devam Etmemeleri Halinde Kursun Kapatılması Durumunda, Ücretli Usta Öğreticilerin Başka Bir Kursta Görev Almaları Sağlanır. Bu Durumun Mümkün Olmaması Durumunda Görevlendirmeleri İptal Edilir. Bu Kişilere Görev Yaptığı Süre Kadar Ücret Ödenir.

Sözleşme İmzalayan Usta Öğreticiler Haftalık En Fazla 40 Saat Kurs Açabilir. Halk Eğitim Merkezlerinde Görevlendirilen Eğiticilerin Günlük Çalışma Süreleri En Fazla 8 Saattir. Usta Öğreticilere Hafta İçi Ve Hafta Sonu Saat 07:00 İle 22:00 Saatleri Arasında Görev Verilebilir. Geçerli Bir Sebebi Olmadan Görev Verilmesine Rağmen Görevine Başlamayanlar İle Verilen Görevi Bırakan Usta Öğreticilere 1 Yıl Süre İle Görev Verilmez. Ücretli Usta Öğreticilere Görev Aldıkları Ders Saati Karşılığında Ek Ders Saat Ücreti Ödenir.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları Başvuru Şartları

1) Kurs Açılacak Alanda, Kurumda Ve Kurumun Bulunduğu Eğitim Bölgesinde Yeterli Sayıda Öğretmen Ve Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapacak İstekliler Arasından Karşılanır.
2) İhtiyaç Halinde Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Resmi Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Yapılır.
3) Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler, Aşağıda Belirtilen Öncelik Sırasına Göre Yapılır:
A) Örgün Eğitim Ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler.
B) Emekli Öğretmenler.
C) Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi İle Öğretim Görevlileri.
Ç) Resmi Kurumlarda Çalışanlardan İhtiyaç Duyulan Alanda Lisans Mezunu Kişiler.
4) Üçüncü Fıkrada Sayılanlardan Görevlendirme Yapılamaması Durumunda İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesi Yapılır.

5) İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar Şunlardır:
A) Görev Alacağı Kursun Öğretim Programında Belirtilen Eğitici Şartını Taşımak.
B) Türk Vatandaşı Olmak.
C) 18 Yaşını Doldurmuş Olmak.
Ç) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
D) 26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkûm Olmamak.
E) Askerlikle İlişiği Bulunmamak.
F) Sağlık Durumu Yönünden Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmamak.

Resmi Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmelerle İhtiyacın Karşılanamaması Halinde, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çalışma İzni, İçişleri Bakanlığınca Oturma İzni Ve Alanında Yeterlilik Belgesinin Denkliğinin Yapılmış Olması Şartıyla İlgili Mevzuat Kapsamında Yabancı Uyruklular Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilebilir.

Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aşağıdaki EK-2 Değerlendirme Formuna Göre Alınan Puanlara Göre Sıralama Yapılır

EK-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA 65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55
Eğitim Fakültesi (Lisans) 47
Lisans 40
Ön Lisans 25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans 7
Pedagojik Formasyon 6
Tezsiz Yüksek Lisans 5
Lisans 4
Ön Lisans 2
Usta Öğreticilik Belgesi 1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.
Ek Puan Kısmı Alanı Dışında Kurs Açanlara Mezuniyet Durumlarına Göre Verilmektedir.

Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Koşulları Usta Öğretici Olma Şartları

Bilgisayar İşletmenliği Usta Öğretici Koşulları
Öncelik Sıralaması
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Bilişim Teknolojileri;
A. Alan Öğretmeni Olarak Atananlar;
B. Emekli Alan Öğretmenleri,
C. Alan Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge İle Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri İle İlgili Önlisans Programlarından Mezunu Olup Alanında En Az 1 Yıllık Meslek Deneyimi Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

Aşçı Çırağı, Aşçı Yardımcısı, Pizza Yapımı, Pide Yapımı Kursları Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Yiyecek İçecek Hizmetleri;
A. Alan Öğretmeni Olarak Atananlar;
B. Emekli Alan Öğretmenleri,
C. Alan Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge İle Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
4. Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Aşçılık Mesleğinde En Az 1 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Mutfak-Pastacılık Dalı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olup Alanında En Az 3 Yıllık Meslek Deneyimi Olduğunu Belgelendirenler.

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre El Sanatları Teknolojisi;
A. Alan Öğretmeni Olarak Atananlar;
B. Emekli Alan Öğretmenleri,
C. Alan Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. El Sanatları Teknolojisi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge İle El Sanatları Teknolojisi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
4. El Sanatları İle İlgili Önlisans Programlarından Mezunu Olup Alanında En Az 1 Yıllık Meslek Deneyimi Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının El Sanatları Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

After Effects İle Multimedya Uygulamaları Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kursu Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Bilişim Teknolojileri;
A. Alan Öğretmeni Olarak Atananlar;
B. Emekli Alan Öğretmenleri,
C. Alan Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge İle Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri İle İlgili Önlisans Programlarından Mezunu Olup Alanında En Az 1 Yıllık Meslek Deneyimi Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

Süt Hijyeni Kursu Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Gıda Teknolojisi Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar,
• Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Belirlenmiş Olan Gıda Teknolojisi Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
3. Gıda Teknolojisi Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
4. Gıda Teknolojisi Bölümü İle İlgili Ön Lisans Mezunu Olup En Az 1 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Gıda Teknolojisi Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni Ve Sanitasyon Kursu Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar,
• Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Belirlenmiş Olan Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Alanı İle Süt Teknolojisi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
3. Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı İle Süt Teknolojisi Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
4. Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Bölümü İle İlgili Ön Lisans Mezunu Olup En Az 1 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

Ağ İşletmenliği Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Usta Öğretici Koşulları
Kurs Programının Uygulanmasında Eğiticiler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Bilişim Teknolojileri;
A. Alan Öğretmeni Olarak Atananlar;
B. Emekli Alan Öğretmenleri,
C. Alan Öğretmeni Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge İle Bilişim Teknolojileri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri İle İlgili Önlisans Programlarından Mezunu Olup Alanında En Az 1 Yıllık Meslek Deneyimi Olduğunu Belgelendirenler,
5. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. - dedi ki:

    Merhabalar resim bölümü lisans mezunuyum, resim alanında başvuru yapıp eğitim vermem için pormasyon şartı var mı?

    1. Öğretmenler ve formasyonu olmayanlar için usta öğretici oryantasyon kursuna katılmak zorunludur.

BİR YORUM YAZ