Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Kadrosuz Usta Öğretici Başvuru Formu

Halk Eğitim Kadrosuz Usta Öğretici Başvuru Formu

Halk Eğitim Kadrosuz Usta Öğretici Başvuru Formu

Halk Eğitim Kadrosuz Usta Öğretici Başvuru Formu İndirin, Görüntüleyin. Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrosuz Usta Öğretici Olarak Görev Almak İstenenlerden İstenilen Belgeler Nelerdir. Usta Öğretici Başvuru Formunu İndirin.

Kadrosuz Usta Öğretici Başvurularında İstenilen Belgeler
• Usta Öğreticilik Başvuru Dilekçesi (Zorunlu)
• Usta Öğretici Sözleşmesi (Zorunlu)
• Öğretici Belgesi (Diploma/Ustalık Belgesi/Sertifika Vb.)
• Sgk Hizmet Dökümü (Daha Önce Halk Eğitim Merkezinde Çalışmış İse)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Zorunlu)
• Emeklilik Kartının Fotokopisi (Emekliler İçin)
• Sağlık Raporu(Tek Doktordan,Aile Sağlığı Merkezinizden Alabilirsiniz) (Zorunlu)
• Adli Sicil Kaydı (Zorunlu)
• Vesikalık Fotoğraf ( 1 Adet)
• Başvuru Yaptığı Alanında Eğitim Aldığına Dair Belge (Doktora,Yüksek Lisans,Lisans+Pedagofik Formasyon Vb.)
• Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin)
• Oryantasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunlarından İstenilmez)
• Alanında Hizmet / İş Deneyimi Belgesi
• Almış Olduğu Başarı Ve Belgeler
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası
• Kurum İzin Belgesi ( Resmi Kurumda Çalışanlar İçin)

Kadrosuz Usta Öğretici Örnek Başvuru Formu İndirin.
Örnek 1 (İndir)
Örnek 2 (İndir)
Örnek 3 (İndir)

Halk Eğitim Merkezleri Kadrosuz Usta Öğretici Sözleşmesi

Ücretli Öğretmen ve Usta Öğretici;
1) Ücretli öğretmen/usta öğretici halk eğitimi merkezi müdürlüğünce ihtiyaç duyulduğu ve kursiyer bulunduğu takdirde açılacak kurslarda görevlendirilebilir. Görev yerleri kurum müdürlüğünce belirlenir. Ancak ücretli öğretmen/usta öğretici görevlendirilmediği takdirde de hiçbir hak iddia edemeyecektir.

2) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

3) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

4) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir.

5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

7) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

8) Görevlendirilen Ücretli öğretmen/usta öğretici kurs onayında belirlenen tarih, yer ve saatlerde görev yapmak zorundadır. Ücretli öğretmen/usta öğretici Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün haberi olmadan görev yerine gitmemesi, yetkili kişilerce yapılan denetim ve kontrollerde görev yerinde mazeretsiz olarak bulunmaması ve/veya görev yerini erken terk etmesi halinde Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticinin hizmet sözleşmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce tek taraflı olarak feshedilebilir.

9) Ücretli öğretmen/usta öğretici önemli mazeretleri dışında izin kullanamaz. İzin kullandığı günlerde ders ücreti kesilir. (Alınan rapor en geç iki gün içinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilmesi; olağanüstü durumlar haricinde kalan hususlar için talep edilen mazeret izinleri için en az 3 gün önceden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yazılı dilekçe verilmesi ve kurum müdürlüğünce dilekçeye verilecek cevaba göre hareket edilmesi gerekir.)

10) Kurslar başlama tarihinden en az 15 gün önceden e-yaygın sistemi üzerinde planlanır.

11) Kurs başlamadan Ünitelendirilmiş yıllık planlarını ve Kursu ile ilgili “Kurs Dosyasını” hazırlar ve bir nüshasını imzalayarak kursun başladığı güne kadar kurum idaresine teslim eder. Atatürkçülük ile ilgili konulara planlarda yer verir, derslere hazırlıklı girerler, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini, eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmalarını sağlar.

12) Kendisine açılan kurs ile ilgili kurs onayını, e-yaygın Şifresini ve kurs çalışma günlerini gösteren belgeleri imza karşılığı kurum idaresinden alır, SGK giriş işlemlerini yaptırır evrakları imzalar.

13) Kurs başlamadan önce e-yaygın sistemine (http://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx) kayıt edilen kursiyerleri e-yaygın sistemi üzerinden kontrol eder ve eksiklikleri zamanında ilgili müdür yardımcısına iletir (Kurs sonunda kayıt-onay yapılmaması nedeniyle belge çıkmaması durumunda ders öğreticisi sorumludur).

14) Sitemde kaydı olmayan kursiyerleri idarenin bilgisi dışında kursa kabul etmeyecektir. Aksi durumda sorumluluk tamamen usta öğreticiye ait olacaktır. Yetkili kişilerce yapılan denetim ve kontrollerde kayıtlı kursiyerlerin olmaması/kayıtsız kursiyer bulunması halinde Ücretli öğretmen/usta öğreticinin görevlendirmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce tek taraflı olarak feshedilebilir.

15) Yoklamaları düzenli olarak sisteme işler. Çeşitli nedenlerle (kursiyer sayısının yedinin altına düşmesi v.b.) kursun ilgili makamın Olur’ları ile kapatılması halinde ücretli öğretmen/usta öğreticinin, kendisine yeni bir kurs açılmadığı ve/veya daha önce açılmış başka bir kursta görevlendirilmediği sürece hizmet sözleşmesi kursun kapatılma tarihinde feshedilmiş sayılır. Bu durumdan dolayı ücretli öğretmen/usta öğretici hiçbir hak iddia edemez.

16) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere yazarak imza eder. Kursiyer çalışmalarını ödev, proje, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak değerlendirir; uygulamalı sınav ile ilgili sınav ürünlerini kurs bitiminde kurs evrakları ile beraber en geç 1 hafta içinde kurum idaresine teslim eder.

17) Öğretmen-usta öğretici kursu bitmeden en az bir hafta önce kuruma gelerek kurs dosyasını ilgili müdür yardımcısına gösterir, birlikte kontrol ederler, varsa eksiklikler tamamlanır ve kurs bitiminde evrakları eksiksiz olarak imza karşılığı kurum idaresine teslim edilir.

18) Her türlü eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları ile uygulamalarda kursiyerlerin etkinliklerini devamlı ve yakından takip eder, gerekli rehberliği yapar.

19) Kendisine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlar, bu konuda kursiyerlere rehberlik yapar. Her türlü güvenlik tedbirlerini alır. Makinalarla ilgili bakım kartlarını hazırlar.

20) Müdürün görevlendirmesi durumunda, diğer kamu görevlileri ile iş birliği içinde hazırlanacak programlar için yöre halkının istek ve ihtiyaçlarını belirler ve ilgili müdür yardımcısına sunar.

21) Derslerin başlamasından en az on beş dakika önce görev yerinde bulunur, dersliği öğretime hazırlar ve tüm kursiyerler sınıftan çıktıktan sonra sınıfı kontrol eder; düzenli ve temiz olduğundan emin olduktan sonra sınıfı terk eder.

22) Görevlendirildiği komisyon ve kulüp çalışmalarına, millî bayram ile mahallî günlere, tören ve toplantılara, sergi, şölen, kurs, seminerler ve yaygın eğitim ile ilgili her türlü etkinliğe katılır; çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar; komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütür.

23) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için sorumlu Müdür Yardımcısı ile işbirliği yapar.

24) Kurumun her türlü demirbaşını (makine, alet vs.) kursiyerlerin özel işleri için kullanılmasına izin vermez. Sadece eğitim amaçlı kullanılabilir.

25) Kursun özelliğine göre plan, program ve kitapları kurs yerinde bulundurur. Konu ile ilgili sorumlu Müdür Yardımcısı ile işbirliği yapar.

26) Kurs yerini sürekli olarak denetime hazır tutar; kursiyer dosyasını günü gününe işler ve sürekli yanında bulundurur. Kurs yerinin temizliği ve düzenini sağlar.

27) Toplantılara zamanında katılmaya özen gösterir. Toplantılara katılmayan ders görevini yapmamış sayılır.

28) Kurslarda görevli tüm Öğretmen ve Usta Öğreticiler kurs mahallindeki Muhtar, Okul Müdürü, Din Görevlisi, Ebe, Sağlık Memuru ile işbirliği içerisinde olmalıdır. Açılan tüm kurslarda görevlendirilen Usta Öğretici ve Öğretmenler kurs süresince Halk Eğitimi Merkezi’nin haberi olmadan ekipleriyle birlikte (Kaymakamlık Oluru alınmadan) yapılacak hiçbir etkinlik ve gösteriye katılamazlar.

29) Kesinlikle kursiyerlerle tartışmaz; kursiyerlere kırıcı ve rencide edici bir söz söylemez.

30) Çözemediği bir sorun ve olağanüstü bir durum olursa hemen durumu kurum müdürüne bildirir ve kurum müdüründen aldığı direktife göre hareket eder.

31) Kurumun aile birliği hesabına para bağışı yapan kursiyerlerin dekontlarını toplar ve kurumun aile birliği yetkililerine teslim eder.

32) Kurum ile ilgili bilgileri kesinlikle başkaları ile paylaşmaz ve kurum ile ilgili özel bilgileri sır olarak saklar.

33) Kurslarda idareden habersiz sınıflar arası malzeme ve demirbaş değişikliği yapamaz, zorunlu hallerde kurum müdürünün izni ile başka bir yerden aldığı demirbaş eşyayı, işi bittiğinde aldığı yere geri bırakır. Kurumun demirbaş ve diğer malzemelerini dikkatli kullanılır; zarar ve hasarlar, zarar verenlere ödettirilir.

34) Kursiyerler kurslara devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5 i kadar özürlü-özürsüz devamsızlık edenler, kurslara geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler, kurs düzenini bozucu, eğitimi aksatıcı davranışlarda bulunanlar, disiplin kurulu kararı ile kursla ilişikleri kesilir, bunlara belge verilmez. Bu gibi kursiyerlerin durumu, kurs Öğretmen ve Usta Öğreticisi tarafından zamanında idareye yazılı olarak bildirilir.

35) Kurslarda öğretmen ve kursiyerler kursun amacı dışında işler yapmazlar. Kurum idaresinin olurunu almadan kendisine açılan kurs ile ilgili hiçbir etkinliğe bireysel ve/veya kursiyeri ile katılamazlar.

36) Kursiyerler yanlarında arkadaş ve çocuk getirmezler. Kurs dışı işlerle meşgul olamazlar.

37) Merkezde görevli öğretmen ve usta öğreticiler kursları ile görevlerin yanında kurum müdürünün yaygın eğitim ile ilgili verdiği tüm görevleri yapar.

38) Kursun süresinin bitiminde internet üzerinden kendisinin ve kursiyerlerin “Memnuniyet anketlerini” ayrı ayrı uygulamak zorundadır.

39) Öğretmenler/Usta Öğretici, merkez içinde ve dışında kurs ile ilgili yapacakları her türlü faaliyeti önceden müdüre yazılı olarak bildirirler.

40) MEB mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen esaslara uymayan öğretmen, usta öğretici, veli, personel ve kursiyerler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulanır. Kurumla ilişiği kesilir, bir daha görev verilmez

41) Sınıfta, atölyede çay içmez ve yemek yemez. Benzer şekilde kursiyerlerin sınıf ve atölyelerde çay içmelerine, yemek yemelerine izin vermez. Sınıf ve atölyesini temiz tutar, güvenlik tedbirlerini alır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ