Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılır. Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğretici Başvuru Koşulları, Ek Ders Ücreti Karşılığı Usta Öğretici Başvuru İşlemleri, Ücretli Usta Öğretici Denetim Ve Değerlendirmesi.

Kursun Açılacağı Kurumda Yeterli Sayıda Öğretmenin Bulunmadığı Durumlarda Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapacak İstekli Kişiler Arasından Usta Öğretici Seçimi Yapılır. Usta Öğretici İhtiyacı Resmi Kurumlardan Yada İlan Yoluyla Yapılır.

Usta Öğretici Başvurusu Öncelik Sıralaması

Örgün Eğitim Ve Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki Görevli Öğretmenler İle Kadrolu Usta Öğreticiler
Emekli Öğretmenler
Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri İle Öğretim Görevlileri
Alanında Lisans Mezunu Olan Resmi Kurum Görevlileri

Yukarıdaki Şartlarda Adayın Bulunması Durumunda Aşağıdaki Şartları Taşıyan Adaylardan Görevlendirme Yapılır.

Açılacak Kursun Eğitici Şartlarını Taşıyanlar
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olanlar
18 Yaşının Doldurmuş Olanlar
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmayan
26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak.
Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişkisinin Bulunmaması
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Usta Öğreti Başvuru Değerlendirmesi Oluşturulan Komisyon Tarafından Yapılır.
Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Çoğunlukla Eylül Ayı İçerisinde Kurumların İnternet Sitelerinde İlan Edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Usta Öğreticilik Başvuru Belgeleri

Dilekçe (Hangi Kursta Görev Almak İstediğine Dair)
Eğitim Belgeleri (Diploma, Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi, Alanında Hizmet İş Deneyimi, Usta Öğreticilik Belgesi, Uluslararası Yarışma İlk Üç Derece, Resmi Ulusal Yarışma İlk Üç Derece, Üstün Başarı Belgesi, Başarı Belgesi)
Kimlik Fotokopisi
Sağlık Raporu
Spor Kursları İçin Antrenörlük Belgesi
Fotoğraf
Adli Sicil Kaydı Belgesi
İkametgah Belgesi
(Belgelerin Aslı Görüldükten Sonra İade Edilir)

Usta Öğretici Görevlendirmesinde Ek-2 Değerlendirme Formunda Puanlama Sistemine Göre Belirlenir. Görevlendirmeler Yüksek Puan Alandan Başlama Üzere Yapılır. Yeni Kurs Açılması Durumunda Sıralamada Bulunan Usta Öğreticiler Görevlendirilir. Sıralamada Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda Kursun Açılmasından 15 Gün Önce Yeni Usta Öğretici Duyurusunda Bulunularak Komisyon İşlemleri Tekrar Edilerek Yeni Sıralama Oluşturulur.

Görev Verildiği Halde Göreve Başlamayanlar İle Görevine Bırakanlara 1 Yıl Süre İle Görev Verilmez.

Usta Öğretici Talebinin Karşılanamadığı Durumlarda İçişleri Bakanlığı Oturma İzni İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çalışma İzni Olan Alanında Yeterlilik Belgesinin Denkliğini Yapmış Olmak Şartı İle Mevzuat Kapsamındaki Yabancı Uyruklulara Görev Verilebilir. Ücretli Usta Öğreticilere Bir Mali Yıl İçerisinde En Fazla 11 Ay Görev Verilir. Görev Alacak Usta Öğreticilere Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Verilir.

Usta Öğretici Başvuru Sonuçları Ekim Ayında Tamamlanarak İlan Edilir.

Usta Öğreticilerin Yukarıdaki Şartları Taşımadıkları, Ek-5 Görev Değerlendirme Formuna Göre Başarısız Oldukları, Yönetmelik Hükümlerine Uymamaları, Kurumun Müdürüne, Mülki Amirine Yada Denetleme Yetkisi Olan Birimlerce Belirlenmesi Durumunda Görevine Son Verilir.

Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu

ALANINDA EĞİTİM

(Bu Bölümden Sadece

Biri Değerlendirilecektir)

DOKTORA60
TEZLİ YÜKSEK LİSANS45
Lisans + Pedogojik Formasyon /
Tezsiz Yüksek Lisans
35
Lisans30
Ön Lisans20
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
60

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
25
EK PUAN
Usta Öğreticilik Belgesi5
Uluslararası Yarışmada İlk 3 Derece (En Fazla 1 Adet)4
Resmi Ulusal Yarışmada İlk 3 Derece (En Fazla 1 Adet)3
Üstün Başarı Belgesi (En Fazla 1 Adet)2
Başarı Belgesi (En Fazla 1 Adet)1
EK PUAN TOPLAM
15
TOPLAM PUAN
100

 

Ek-5 Ücretli Usta Öğretici Denetim Ve Değerlendirme Formu

Not: Her Soru 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilerek, Sorulara Verilen Puanların Toplamı Soru Sayısına Bölünerek Hesaplanacaktır. Buna Göre Değerlendirme Ortalaması;
A) 60’dan 75’e Kadar Olanlara Orta
B) 76’dan 89’a Kadar Olanlara İyi
C) 90’dan 100’e Kadar Olanlara Çok İyi
Derecede Başarılı Olmuş, Olumlu; 59’dan Aşağı Puan Alanlar İse Yetersiz Ve Olumsuz Sayılır.
Ortalaması Hesaplanırken Kesirler Tamsayıya Tamamlanır.
Denetim Ve Değerlendirme Müdür Yardımcısı / Müdür Tarafından Yapılacaktır.

İli
İlçesi
Kurumun Adı
Ücretli Usta Öğreticinin Adı Soyadı
T.C Kimlik Numarası
Eğiticiliğe Başladığı Tarih
Mesleki Kıdemi
Branşı
Denetimin Yapıldığı Tarih
S. NO
GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
VERİLEN PUAN
1Kurumdaki Eğitim, Öğretim Ve Üretim Etkinliklerini Daha Etkili Kılmak İçin Kurum Ve Çevre Arasında Verimli İlişkiler Kurulmasına Yardımcı Olması.
2Eğitim Programına Göre Planlarını Hazırlaması Ve Derslere Hazırlıklı Girmesi. Derslerin Başlamasından En Az 15 Dakika Önce Görev Yerinde Bulunarak, Dersliği Öğretime Hazırlaması Ve Sınıfın Yoklamasını Yapması.
3Eğitim Öğretimde Kursiyerlerin Kişisel Çalışmaları Yanında, Grup İçinde Uyumlu Biçimde Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarına Önem Vermesi. Kurum Ve Çevredeki Atölye, Fabrika, İş Yerleri, Ticari, Turistik Ve İşletmelerden, Eski Eserler, Kitaplıklar, Müzeler Ve Laboratuvarlardan Bir Plan Ve Program Çerçevesinde Yararlanmalarını Sağlaması.
4Kurs Plan Ve Programlarına Balı Olarak Verdikleri Ders Konuları İle Yapılan Deney ,Uygulama Ve Benzeri Çalışmaları İlgili Deftere Yazarak İmza Etmesi.
5Bilim Ve Teknolojideki Gelişmeleri Takip Etmesi, Bunları Kurumun Amaç Ve İlkeleri Doğrultusunda Öğretime Aktarması, Kursiyerlerin Mesleki Konumda Çevre İle İlişki Kurmalarını Sağlaması.
6Kendilerine Verilen Araç, Gereç Ve Makinelerin Korunmasını, Bakımını, Onarımını Ve Uyun Biçimde Kullanılmasını Sağlaması, Bu Konuda Kursiyerlere Rehberlik Yapması.
7Kurumda Yapılan İş Ve Hizmet Çalışmalarını Beklenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlaması. Görevleri İle İlgili Tüm Belge Ve İstatistikleri Tutar Ve Program Bitiminde İlgili Müdür Yardımcısına Teslim Etmesi.
8Elektronik Ortamda Yürütülen Kurs, Kursiyer İşlemleri Ve Görev Alanı İle İlgili Kayıtları Takip Etmesi, Yeni Bilgi Girişi Ve Güncelleme İşlemlerini Yaparak, Kurs Sonu İşlemleri İle İlgili Onay Gerektiren Belgeleri Müdür Yardımcısına Sunması.
9Görevlendirildikleri Komisyon Ve Kulüp Çalışmalarına, Milli Bayrak Ve Mahalli Günlerde, Tören Ve Toplantılara, Kurs Ve Seminerlere Katılması.
10Döner Sermayeden Yapılan Üretim Çalışmalarına Katılması. Yapılan İş Ve Hizmetlerin İstenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlaması.
TOPLAM PUAN
59 Ve Aşağısı60 – 7576 – 8990 – 100
YetersizOrtaİyiÇok İyi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
  1. hülya dedi ki:

    usta öğretici başvuruları neye göre değerlendiriliyor, başvurular ne zaman alınıyor, sonuçlar kaç gün içinde açıklanıyor.

    1. Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre yapılır. başvurular çoğunlukla eylül ayında alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilmektedir. sonuçlar 2-3 hafta içinde açıklanmaktadır.

  2. B. Pınar Kunaç dedi ki:

    Merhaba. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Öğretmenliği mezunuyum.Branşımdan henüz aramam olmadığından Akıl ve Zeka oyunları üzerine eğitim alıp halk eğitim merkezleri aracılığla usta öğreticilik yapmaktayım. Usta öğreticilik puanlaması yapılırken eğitimim süresince almış olduğum pedagojik formasyon dikkate alınmaksızın puan verildi. Alanında mezuniyet şartı aranıyor fakat Akıl oyunları ile ilgili bir lisans bölümü bulunmuyor. Bununla ilgili formasyonumun puanlama yapılırken dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyim.sizden bilgi almam mümkün müdür?

    1. ALANINDA EĞİTİM olduğunda değerlendirilir.

BİR YORUM YAZ